static-aside-menu-toggler

Folder Vnútorné predpisy

Folder Akademický senát
Select Toggle Názov
pdf Disciplinárny poriadok AU ( pdf, 197 KB ) (264 downloads) Popular
pdf Dlhodobý zámer AU BB 2021-2026 ( pdf, 103 KB ) (175 downloads) Popular
pdf Dlhodobý zámer FDU 2021-2026 ( pdf, 567 KB ) (133 downloads) Popular
pdf Dlhodobý zámer FMU 2021-2026 ( pdf, 231 KB ) (125 downloads) Popular
pdf Dlhodobý zámer FVU 2021-2026 ( pdf, 255 KB ) (122 downloads) Popular
pdf Etický kódex AU BB ( pdf, 228 KB ) (181 downloads) Popular
pdf Konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov ( pdf, 139 KB ) (129 downloads) Popular
pdf Metodické usmernenie AR AU k zosúlaďovaniu študijných programov ( pdf, 197 KB ) (121 downloads) Popular
pdf Metodické usmernenie AR AUU na hodnotenie tvorivej činnosti ( pdf, 205 KB ) (127 downloads) Popular
pdf Metodické usmernenie k realizacii zahraničných mobilít zamestnancov a študentov prostredníctvom programu Erasmus+ ( pdf, 262 KB ) (118 downloads) Popular
pdf Metodické usmernenie k realizacii zahraničných mobilít zamestnancov a študentov prostredníctvom programu Erasmus+ Dodatok č. 1 ( pdf, 139 KB ) (147 downloads) Popular
pdf Metodické usmernenie pre členov AR AU pri vyhodnocovaní štandardov a vypracovaní hodnotiacej správy ( pdf, 186 KB ) (134 downloads) Popular
pdf Metodicke usmernenie pre studentov so specifickymi potrebami ( pdf, 271 KB ) (143 downloads) Popular
pdf Metodický prístup k skupinám s nedostatkom príležitostí ( pdf, 279 KB ) (188 downloads) Popular
pdf Organizačný poriadok AU BB ( pdf, 527 KB ) (150 downloads) Popular
pdf Organizačný poriadok AU BB dodatok č. 1 ( pdf, 456 KB ) (147 downloads) Popular
pdf Organizačný poriadok AU BB dodatok č. 2 ( pdf, 261 KB ) (136 downloads) Popular
pdf Organizačný poriadok AU BB dodatok č. 3 ( pdf, 417 KB ) (146 downloads) Popular
pdf Organizačný poriadok FDU ( pdf, 232 KB ) (170 downloads) Popular
pdf Organizačný poriadok FMU ( pdf, 426 KB ) (124 downloads) Popular
pdf Organizačný poriadok FVU ( pdf, 233 KB ) (142 downloads) Popular
pdf Pracovný poriadok AU BB ( pdf, 1.65 MB ) (141 downloads) Popular
pdf Pracovný poriadok AU BB dodatok č. 1 ( pdf, 453 KB ) (153 downloads) Popular
pdf Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie AU ( pdf, 167 KB ) (161 downloads) Popular
pdf Rokovací poriadok UaVR 2023.05.02 ( pdf, 252 KB ) (180 downloads) Popular
pdf Smernica č. 002/2024 Interný grantový systém AU ( pdf, 217 KB ) (226 downloads) Popular
pdf Smernica č. 003/2022 Pre vykonávanie podnikateľskej činnosti v ŠD AU ( pdf, 166 KB ) (141 downloads) Popular
pdf Smernica č. 053 o účtovných odpisoch a daňových odpisoch Odpisový plán ( pdf, 1.28 MB ) (149 downloads) Popular
pdf Smernica č. 053 o účtovných odpisoch a daňových odpisoch Odpisový plán Dodatok č. 1 ( pdf, 381 KB ) (125 downloads) Popular
pdf Smernica č. 053 o účtovných odpisoch a daňových odpisoch Odpisový plán Dodatok č. 2 ( pdf, 283 KB ) (124 downloads) Popular
pdf Smernica č. 053 o účtovných odpisoch a daňových odpisoch Odpisový plán Dodatok č. 3 ( pdf, 550 KB ) (116 downloads) Popular
pdf Smernica č. 060 Zásady podnikateľskej činnosti AU BB ( pdf, 2.00 MB ) (139 downloads) Popular
pdf Smernica č. 060 Zásady podnikateľskej činnosti AU BB Dodatok č. 1 ( pdf, 264 KB ) (118 downloads) Popular
pdf Smernica č. 084 o cestovných náhradách na Akadémii umení v Banskej Bystrici ( pdf, 3.12 MB ) (134 downloads) Popular
pdf Smernica č. 084 o cestovných náhradách na Akadémii umení v Banskej Bystrici Dodatok č. 1 ( pdf, 488 KB ) (126 downloads) Popular
pdf Smernica č. 084 o cestovných náhradách na Akadémii umení v Banskej Bystrici Dodatok č. 2 ( pdf, 425 KB ) (122 downloads) Popular
pdf Smernica č. 086 Pravidlá hospodárenia Akadémie umení v Banskej Bystrici ( pdf, 6.32 MB ) (149 downloads) Popular
pdf Smernica č. 086 Pravidlá hospodárenia Akadémie umení v Banskej Bystrici Dodatok č. 1 ( pdf, 1.26 MB ) (137 downloads) Popular
pdf Smernica č. 093/2011 o zabezpečení slobodného prístupu k informáciám ( pdf, 5.38 MB ) (199 downloads) Popular
pdf Smernica č. 109/2015 Pôsobnosť koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami ( pdf, 597 KB ) (119 downloads) Popular
pdf Smernica č. 110/2016 o edičnej činnosti na AU BB ( pdf, 387 KB ) (163 downloads) Popular
pdf Smernica č. 111/2016 Registratúrny poriadok a registratúrny plán Akadémie umení v Banskej Bystrici ( pdf, 797 KB ) (167 downloads) Popular
pdf Smernica č. 112/2016 o vydávaní dokladov o absolvovaní štúdia na Akadémii umení v Banskej Bystrici ( pdf, 362 KB ) (150 downloads) Popular
pdf Smernica č. 113/2016 o pedagogickej zaťaženosti vysokoškolských učiteľov Akadémie umení v Banskej Bystrici ( pdf, 382 KB ) (132 downloads) Popular
pdf Smernica č. 116/2017 Knižničný a výpožičný poriadok Akademickej knižnice AU BB ( pdf, 449 KB ) (127 downloads) Popular
pdf Smernica č. 116/2017 Knižničný a výpožičný poriadok Akademickej knižnice AU BB ( pdf, 449 KB ) (127 downloads) Popular
pdf Smernica č. 116/2017 Knižničný a výpožičný poriadok Akademickej knižnice AU BB Dodatok č. 1 ( pdf, 426 KB ) (135 downloads) Popular
pdf Smernica č. 116/2017 Knižničný a výpožičný poriadok Akademickej knižnice AU BB Dodatok č. 1 ( pdf, 426 KB ) (120 downloads) Popular
pdf Smernica č. 116/2017 Knižničný a výpožičný poriadok Akademickej knižnice AU BB Dodatok č. 2 ( pdf, 176 KB ) (121 downloads) Popular
pdf Smernica č. 118/2017 o verejnom obstarávaní ( pdf, 377 KB ) (138 downloads) Popular
pdf Smernica č. 118/2017 o verejnom obstarávaní Dodatok č. 1 ( pdf, 342 KB ) (132 downloads) Popular
pdf Smernica č. 118/2017 o verejnom obstarávaní Dodatok č. 2 ( pdf, 178 KB ) (124 downloads) Popular
pdf Smernica č. 120/2018 Používanie služobných motorových vozidiel pri pracovných cestách zamestnancov Akadémie umení v Banskej Bystrici ( pdf, 463 KB ) (131 downloads) Popular
pdf Smernica č. 121/2018 o tvorbe a použití finančných prostriedkov sociálneho fondu na Akadémii umení v Banskej Bystrici ( pdf, 273 KB ) (136 downloads) Popular
pdf Smernica č. 121/2018 o tvorbe a použití finančných prostriedkov sociálneho fondu na Akadémii umení v Banskej Bystrici Dodatok č. 1 ( pdf, 155 KB ) (47 downloads)
pdf Smernica č. 122/2018 Výkon finančnej kontroly na Akadémii umení v Banskej Bystrici smernice o záverečných prácach fakúlt ( pdf, 300 KB ) (126 downloads) Popular
pdf Smernica č. 123/2019 O postupe získavania umelecko-pedagogických titulov docent a profesor ( pdf, 333 KB ) (156 downloads) Popular
pdf Smernica č. 124/2020 Internátny poriadok ŠD AU ( pdf, 429 KB ) (139 downloads) Popular
pdf Smernica č. 124/2020 Internátny poriadok ŠD AU Dodatok č. 1 ( pdf, 172 KB ) (145 downloads) Popular
pdf Smernica č. 124/2020 Internátny poriadok ŠD AU Dodatok č. 2 ( pdf, 223 KB ) (133 downloads) Popular
pdf Smernica č. 125/2020 o zásadách zverejňovania informácii na webových stránkach Akadémie umení v Banskej Bystrici ( pdf, 304 KB ) (134 downloads) Popular
pdf Smernica č. 128/2020 o nakladaní s finančnými prostriedkami pridelenými na základe Zmluvy o poskytnutí grantu na projekt v rámci programu ERASMUS+ ( pdf, 173 KB ) (127 downloads) Popular
pdf Smernica č. 129/2020 o vybavovaní sťažností na Akadémii umení v Banskej Bystrici ( pdf, 287 KB ) (133 downloads) Popular
pdf Smernica č. 130/2021 o nahlasovaní protispoločenskej činnosti ( pdf, 182 KB ) (146 downloads) Popular
pdf Smernica č. 134/2021 Interná smernica v oblasti ochrany osobných údajov ( pdf, 179 KB ) (168 downloads) Popular
pdf Stanovy Študentskej únie Akadémie umení ( pdf, 38 KB ) (150 downloads) Popular
pdf Štatút a rokovací poriadok UPR FDU ( pdf, 288 KB ) (166 downloads) Popular
pdf Štatút a rokovací poriadok UPR FMU ( pdf, 387 KB ) (127 downloads) Popular
pdf Štatút a rokovací poriadok UPR FVU ( pdf, 144 KB ) (145 downloads) Popular
pdf Štatút Akreditačnej rady AU BB ( pdf, 251 KB ) (159 downloads) Popular
pdf Štatút Akreditačnej rady Dodatok č.1 AU BB 2022 ( pdf, 193 KB ) (125 downloads) Popular
pdf Štatút Art3 ( pdf, 194 KB ) (209 downloads) Popular
pdf Štatút AU BB ( pdf, 529 KB ) (260 downloads) Popular
pdf Štatút AU BB Dodatok č. 1 2022 ( pdf, 140 KB ) (173 downloads) Popular
pdf Štatút etickej komisie AU BB ( pdf, 220 KB ) (210 downloads) Popular
pdf Štatút FDU ( pdf, 389 KB ) (163 downloads) Popular
pdf Štatút FMU ( pdf, 531 KB ) (140 downloads) Popular
pdf Štatút FVU ( pdf, 430 KB ) (159 downloads) Popular
pdf Štatút Správnej rady AU BB ( pdf, 244 KB ) (215 downloads) Popular
pdf Študijný poriadok AU BB ( pdf, 288 KB ) (187 downloads) Popular
pdf Študijný poriadok FDU AU BB ( pdf, 381 KB ) (136 downloads) Popular
pdf Študijný poriadok FMU AU BB ( pdf, 706 KB ) (130 downloads) Popular
pdf Študijný poriadok FVU AU BB ( pdf, 620 KB ) (153 downloads) Popular
pdf Uznávanie dokladov o vzdelaní - Metodicke usmernenie ( pdf, 264 KB ) (122 downloads) Popular
pdf Vnútorný poriadok č. 009 2022 k elektronickému dochádzkovému systému AU BB ( pdf, 168 KB ) (178 downloads) Popular
pdf Vnútorný predpis č. 003/2022 pre vykonávanie podnikateľskej činnosti v Študentskom domove ( pdf, 166 KB ) (134 downloads) Popular
pdf Vnútorný predpis č. 004/2022 Smernica o evidencii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov na Akadémii umení v Banskej Bystrici ( pdf, 195 KB ) (156 downloads) Popular
pdf Vnútorný predpis č. 011/2022 Smernica o výdavkoch a hospodárení s finančnými prostriedkami na reprezentačne a propagačne účely AU BB ( pdf, 150 KB ) (130 downloads) Popular
pdf Vnútorný predpis č. 011/2022 Smernica o výdavkoch a hospodárení s finančnými prostriedkami na reprezentačne a propagačne účely AU BB Dodatok č. 1 ( pdf, 132 KB ) (14 downloads)
pdf Vnútorný predpis č. 024/2022 Školné a poplatky spojené so štúdiom ( pdf, 252 KB ) (168 downloads) Popular
pdf Vnútorný predpis č. 024/2022 Školné a poplatky spojené so štúdiom Dodatok č. 1 ( pdf, 261 KB ) (161 downloads) Popular
pdf Vnútorny predpis č. 25/2022 Štipendijný poriadok AU BB ( pdf, 340 KB ) (129 downloads) Popular
pdf Vnútorný systém zabezpečovania kvality ( pdf, 1.01 MB ) (163 downloads) Popular
pdf Vnútorný systém zabezpečovania kvality Dodatok č. 1 ( pdf, 299 KB ) (135 downloads) Popular
pdf Všeobecné kritéria na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov FDU ( pdf, 855 KB ) (152 downloads) Popular
pdf Všeobecné kritéria na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov FMU ( pdf, 192 KB ) (144 downloads) Popular
pdf Všeobecné kritéria na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov FVU ( pdf, 395 KB ) (120 downloads) Popular
pdf Všeobecné kritéria na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov ( pdf, 143 KB ) (225 downloads) Popular
pdf Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest ( pdf, 298 KB ) (174 downloads) Popular