static-aside-menu-toggler

Od 1. apríla 2021 sa tehotnej študentke, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemá nárok na výplatu tehotenského, v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom priznáva tehotenské štipendium, najmä na účel pokrytia zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa. Na tehotenské štipendium má študentka právny nárok (§ 96b zákona č. 131/2002 Z .z. o vysokých školách v platnom znení). Na účely tohto zákona sa za tehotnú študentku považuje študentka, prvého, druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v dennej a externej forme.

Za študentku sa na účely tehotenského štipendia považuje aj osoba, ktorej bolo štúdium prerušené z dôvodu tehotenstva.

Tehotenské štipendium sa priznáva na základe písomnej žiadosti študentky.

Postup podania žiadosti o tehotenské štipendium:

· žiadosť je potrebné vyplniť

· podpísať a doručiť na študijné oddelenie fakulty (Kontakty na študijné oddelenia) , na ktorej študentka študuje, s nasledujúcimi prílohami:

1. lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom (v prílohe žiadosti)

2. potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že nevznikol nárok na výplatu tehotenského (v prílohe žiadosti)

O priznaní tehotenského štipendia rozhoduje dekan fakulty, na ktorej je študentka zapísaná.

Výška tehotenského štipendia je 200 eur mesačne a poskytuje sa študentke v mesačnej výške na bankový účet vedený v Slovenskej republike, ktorého číslo má študentka evidované v AiS.

Štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť. Ak podmienky na poskytnutie tehotenského štipendia boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť doručená, tehotenské štipendium patrí za celý kalendárny mesiac. Tehotenské štipendium sa poskytuje aj za mesiace júl a august.

Nárok na tehotenské štipendium zaniká

1. vznikom nároku na výplatu rodičovského príspevku po narodení dieťaťa na dieťa, na ktoré študentka poberá tehotenské štipendium,

2. vznikom nároku na výplatu tehotenského,

3. skončením tehotenstva alebo

4. skončením štúdia.

Študentka oznámi na študijné oddelenie fakulty, skutočnosť na základe ktorej jej zanikol nárok na tehotenské štipendium (podľa písm. a. až c.) do desiatich pracovných dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.

Osoba, ktorej bolo za rovnaké obdobie poskytnuté tehotenské štipendium a vyplatené tehotenské, je povinná vrátiť AU BB poskytnuté tehotenské štipendium za príslušné obdobie.

Na účely preukazovania nároku na tehotenské štipendium je AU BB oprávnená spracúvať osobné údaje študentky v rozsahu potrebnom na rozhodnutie o priznaní tehotenského štipendia. AU BB je na tieto účely oprávnená aj bez súhlasu dotknutej osoby získavať jej osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania.

pdf Tehotenské štipendium - Žiadost (1.91 MB)

Tehotenské štipendium https://aku.sk/ root