static-aside-menu-toggler

Akadémia umení - Študentský domov
Kollárova 20
974 01 Banská Bystrica
+421 48 4320 111
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

SD AU kuchynkaSD AU kupelnaSD AU bunka1SD AU izba1

Pracovné dni a úradné hodiny: (8:00 - 14:00) e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Víkendy a popoludnia (vrátnica/recepcia ŠD AU) tel: +421 48 4320 111
 

Riaditeľka ŠD AU
Mgr. Katarína Stareková
tel.: +421 48 4320 444
mob.: +421 903 163 639
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prevádzka ŠD AU
Miriam Beňušová
tel.: +421 48 4320 445
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
úradné hodiny: od 8.00 hod. - 14.00 hod.

Vrátnica/recepcia ŠD AU: otvorená nepretržite
24 hodinová služba
tel.: +421 48 4320 111
nástup na ubytovanie: od 10:00 hod.
ukončenie ubytovania: do  9:00 hod.

Účelové zariadenie Študentský domov Akadémie umení je zaradené do kategórie: turistická ubytovňa, trieda: **. Akadémia umení poskytuje ubytovanie v Študentskom domove, Kollárova 20, Banská Bystrica s kapacitou 136 miest, pre hostí počas letných prázdnin v mesiacoch júl, august, september a cez víkendy, výlučne v bunkách - dve dvojlôžkové izby majú spoločné sociálne zariadenie: wc, umývadlo, sprcha. 
ŠD AU pristúpilo na základe návrhu Úrady vlády SR  na zníženie spotreby energií vo verejných budovách – vzťahuje sa to na zníženie vykurovacej teploty v izbách a miestnostiach ŠD AU do 19 °C (tolerancia -1 °C, + 2 °C).

pdf Cenník ubytovania ŠD AU platný od 1. 2. 2023 (152 KB)

Podmienky udelenia ubytovania v študentskom domove

Pri výbere študentov na ubytovanie sa postupuje podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernice AU č. 124 – internátneho poriadku Študentského domova Akadémie umení a jeho dodatku č.1 a dodatku č. 2.

Počet miest na ubytovanie pre študentov AU určuje v závislosti od celkovej kapacity ŠD riaditeľka ŠD. Celkový počet miest v ŠD určených na ubytovanie pre študentov AU riaditeľka ŠD rozdelí do troch skupín - pre študentov Fakulty múzických umení AU, študentov Fakulty výtvarných umení AU a študentov Fakulty dramatických umení AU, a to podľa percentuálneho podielu počtu študentov denného štúdia v I. a II. stupni na príslušnej fakulte AU k 31.10. predchádzajúceho kalendárneho roka na celkovom počte študentov AU k uvedenému dátumu.

Žiadosti o ubytovanie v Študentskom domove Akadémie umení v akademickom roku 2022/2023, si podalo 216 študentov Akadémie umení v Banskej Bystrici. Študentský domov Akadémie umení v Banskej Bystrici neposkytuje sprostredkovanie nájmu a zmluvné ubytovanie s inými účelovými zariadeniami.

Žiadosť o ubytovanie

Žiadosť o ubytovanie v ŠD AU na ďalší ak. rok 2023/2024, si študenti AU všetkých ročníkov a fakúlt AU môžu zaevidovať v akademickom informačnom systéme AiS2 (ďalej len „AiS2“) na webovom sídle https://ais2.aku.sk - od 01.02.2023 do 31.05.2023.

Rozhodnutie o pridelení/nepridelení ubytovania bude zverejnené v AiS2 do 30.06.2023 (vrátane).

 

Kritériá na pridelenie ubytovania pre študentov vyšších ročníkov, aj pre študentov prijatých do 1. ročníka všetkých fakúlt AU:
sociálna situácia študenta, časová dostupnosť AU prostriedkami hromadnej dopravy z miesta trvalého alebo prechodného bydliska študenta, zdravotný stav študenta, študijný prospech (§ 98 ods. 2 zákona o vysokých školách v znení neskorších zmien a doplnkov), pričom riaditeľka ŠD môže postupovať podľa čl. IV. ods. 6 smernice AU č. 124/2020 – internátny poriadok ŠD AU.

Uchádzač priloží k sociálnej situácii v AiS2 sken originálu hodnoverného dokladu:
- potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi
- potvrdenie/výpis o príjme k sociálnemu štipendiu z daňového úradu
- ročné zúčtovanie preddavkov na daň
- potvrdenie o poberaní invalidného alebo starobného dôchodku zo sociálnej poisťovne
- potvrdenie o poberaní sirotského dôchodku

K popisu zdravotného stavu študent, žiadateľ o ubytovanie priloží v AiS2 sken originálu ZŤP študenta; ďalej sa zohľadňujú len pooperačné alebo poúrazové stavy študenta nie staršie ako 3 mesiace - priložiť sken lekárskej pooperačnej, poúrazovej správy študenta nie staršej ako 3 mesiace.

Po zaevidovaní žiadosti o ubytovanie v ŠD AU v AiS2 - body k žiadosti budú prideľované do 30. júna príslušného kalendárneho roka.

Výška poplatkov za ubytovanie závisí od celkových prevádzkových nákladov, cena mesačného nájmu pre študenta Akadémie umení, je stanovená 55 € za jedno lôžko a jeden kalendárny mesiac, s úhradou za celý semester vopred. Výsledky o pridelení ubytovania a výsledky o nepridelení ubytovania budú zverejnené v AiS2 do 30.6. príslušného roka. Proti rozhodnutiu o nepridelení ubytovania v ŠD môže študent podať odvolanie riaditeľke ŠD AU do 15 dní od dňa doručenia rozhodnutia v AiS2. Riaditeľka ŠD AU v súčinnosti s rektorom AU rozhodne v rámci odvolacieho konania o odvolaní do 15 dní od dňa doručenia odvolania v AiS2 ( pdf Smernica č. 124/2020 Internatny poriadok ŠD AU Dodatok č. 2 čl. IV., bod 8., a bod 9., (223 KB) )

 

Kvalita ubytovania

Účelové zariadenie Študentský domov Akadémie umení v Banskej Bystrici (ŠD AU) je zaradené do kategórie: turistická ubytovňa, trieda: **.
Akadémia umení v Banskej Bystrici poskytuje ubytovanie v Študentskom domove, Kollárova 20, Banská Bystrica s kapacitou 136 miest, pre hostí počas letných prázdnin v mesiacoch júl, august, september a cez víkendy výlučne v bunkách: tzn. dve dvojlôžkové izby majú spoločné sociálne zariadenie: wc, umývadlo, sprcha. Zariadenie izby: dve oddelené postele (paplón, vankúš, posteľná bielizeň), písací stôl, 2 stoličky, 2 nočné stolíky, skrine, poličky. Spoločná kuchynka zariadená varičmi, mikrovlnnou rúrou a varnou kanvicou (bez riadového vybavenia) je na I., II., III. poschodí ŠD AU.
ŠD AU má pre ubytovaných študentov Akadémie umení k dispozícii spoločenskú miestnosť.

Ubytovaní študenti majú možnosť bezplatného využívania internetového kiosku na I. poschodí ŠD AU, ako aj celoplošné internetové Wi-Fi pripojenie a bezplatné parkovanie, pričom Akadémia umení v B.B. nezodpovedá za prípadné vzniknuté škody na osobnom vozidle počas parkovania.

Termíny úhrad

za zimný semester: ku dňu nástupu na ubytovanie, najneskôr k 01. októbru, v celkovej výške 220 € (za 4 mesiace: október, november, december, január) + alikvotná čiastka z výšky mesačného nájmu pri nástupe na ubytovanie v mesiaci september
za letný semester: do 01. februára, v celkovej výške 275 € (za 5 mesiacov: február, marec, apríl, máj, jún)
Poznámka: Výšku nájomného nie je možné krátiť.

Názov banky: Štátna pokladnica
Číslo účtu: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813
SWIFT: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol: 401
Odosielateľ/poznámka : meno a priezvisko študenta
Adresát: Študentský domov – Akadémia umení, Kollárova 20, 974 01 Banská Bystrica

Študentský domov https://aku.sk/ root