static-aside-menu-toggler

Interný grantový systém Akadémie umení v Banskej Bystrici (ďalej len „IGS AU BB“) je grantová schéma Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktorej poslaním je podpora tvorivej, vedeckej, publikačnej, vzdelávacej a inej tvorivej činnosti pedagógov, umeleckých pracovníkov a študentov Akadémie umení v Banskej Bystrici (ďalej len AU BB).

Cieľom IGS AU BB je podporovať a stimulovať rozvoj tvorivých aktivít zamestnancov AU BB, podporovať umeleckú tvorbu, umelecký výskum, prezentáciu originálnych tvorivých výstupov, na významných, renomovaných umeleckých a vedeckých fórach, v odborných profesijných periodikách a časopisoch evidovaných v SCOPUS, WOS a pod..

Osobitý dôraz IGS AU BB prikladá podpore udržateľnosti a zvyšovaniu kvality výkonov v oblasti výkonnostných zmlúv AU BB, podpore tvorivej činnosti vo väzbe na ciele a výstupy vzdelávania (Vnútorný systém kvality AU BB), podpore tvorivej činnosti vykazovanej podľa metodiky periodického hodnotenia vysokých škôl, CREPČ, CREUČ.

V neposlednom rade IGS AU BB má za cieľ budovať medzi-fakultnú študentskú kolaboráciu vo všetkých troch stupňoch štúdia a  posilňovať základné zručnosti študentov pri získavaní grantových prostriedkov na podporu svojich tvorivých nápadov a projektov.

  • Program 01
    podpora publikačnej a umeleckej činnosti garantov zaradených v  akreditačnom procese habilitačného a inauguračného konania AU BB, podpora excelentných výstupov so špičkovou medzinárodnou úrovňou zaradených do periodického hodnotenia tvorivých činností AU BB a dofinancovanie a podpora umeleckých grantov získaných zo zahraničia, spadajúca do evidencie Výkonnostných zmlúv AU BB.
  • Program 02
    podpora publikačnej, výskumnej, umeleckej činnosti a inej tvorivej činnosti pedagógov a umeleckých zamestnancov AU BB, najmä osôb zabezpečujúcich študijné programy 1.-3. stupňa, za účelom kontinuálneho plnenia kritérií akreditačných štandardov, plnenie merateľných ukazovateľov výkonnostných zmlúv a zvyšovania kvality výstupov v periodickom hodnotení tvorivých činností.
  • Program 03
    podpora pedagogickej a študentskej umeleckej medzifakultnej spolupráce.
  • Program 04

pdf Smernica č. 002/2024 Interný grantový systém AU (217 KB)

Interný grantový systém https://aku.sk/ root