static-aside-menu-toggler

Mobility študentov - študijný pobyt a pracovná stáž

 

Kto sa môže stať Erasmus+ študentom?

 • študent, ktorý je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskej únie, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v Programe ERASMUS+ a je študentom (zapísaným v danom akademickom roku) Akadémie umení v Banskej Bystrici (ďalej „AU BB“) a nerealizuje mobilitu do krajiny, v ktorej má trvalý pobyt (návrat do domovskej krajiny);
 • občan inej krajiny, ktorý je študentom uceleného bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia (zapísaným v danom akademickom roku) AU BB;
 • študent musí byť formálne zapísaný na štúdium na domácej VŠ aj na obdobie, v ktorom absolvuje štúdium v zahraničí

Podmienky mobility - študijný pobyt:

 • môže byť študent zo všetkých stupňov VŠ vzdelávania - Bc., Mgr., PhD.
 • každý študent sa môže zúčastniť na mobilite (štúdium + stáž) max. 12 mesiacov v každom stupni vzdelávania.
 • prerušenie štúdia z dôvodu mobility alebo počas mobility nie je možné
 • ak je uchádzač o mobilitu študentom nadštandardnej dĺžky štúdia nemôže sa uchádzať o mobilitu (opakovanie ročníka);
 • mobilita musí byť začatá aj ukončená v rámci jedného akademického roka
 • študenti končiacich ročníkov sa nemôžu uchádzať o mobilitu štúdium v letnom semestri akademického roku , v ktorom absolvujú štúdium
 • obsah a rozsah štúdia/stáže v zahraničí musí byť dohodnutý ešte pred nástupom študenta na mobilitu (Learning Agreement for Studies/ Learning Agreement for Traineeship)
 • AU BB garantuje uznanie absolvovaného štúdia
 • mobilita štúdium sa uskutočňuje na základe inter – inštitucionálnej zmluvy medzi univerzitami
 • každý partner v mobilite (univerzita) musí byť držiteľom EUC

VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ ÚČASTNÍKOV MOBILITY ŠTÚDIUM/STÁŽ

Predvýber sa realizuje na fakultách AU BB po informačných stretnutiach pre záujemcov o mobility podľa nasledovných kritérií:

 • doterajšie študijné výsledky
 • reprezentácia školy na školských a mimoškolských podujatiach
 • jazykové znalosti
 • odporúčanie vedúceho katedry/ročníka/ateliéru
 • celkové vystupovanie uchádzača a spolupráca s učiteľmi

Výberové konanie za účasti Inštitucionálnej koordinátorky a fakultných koordinátorov sa koná následne po fakultných výberových konaniach a výsledky výberovej procedúry sa jednotlivo oznámia záujemcom o mobility. Uchádzači pod čiarou sú považovaní za náhradníkov v poradí v akom sa umiestnili vo výberovej procedúre. Stratégiou AU BB je vyslanie najvyššieho počtu uchádzačov o mobility pri zachovaní kvality organizácie mobilít, včasného uskutočnenia postupov spojených s administráciou mobilít a vytvárania motivujúceho prostredia pre účastníkov mobilít. Prioritou je pridelenie grantu v trvaní jedného semestra účastníkom, ktorí ešte neboli na žiadnej mobilite. V prípade nedostatočného naplnenia počtu zmluvne pridelených miest na študentské mobility organizujú fakulty AU BB dodatočné informačné stretnutia (začiatok zimného semestra akademického roku , v ktorom sa Projekt realizuje).

TRVANIE POBYTU - MOBILITA ŠTÚDIUM

Všeobecne je platný rozsah mobility minimálne 3 mesiace, maximálne 12 mesiacov. Študent môže realizovať mobilitu štúdium až od druhého ročníka Bc. denného štúdia. Stratégia AU je umožniť mobilitu čo najväčšiemu počtu študentov, preto je stanovená dĺžka pobytu od 3 do 5 mesiacov. Táto dĺžka pobytu študentovi umožňuje absolvovať celý semester aj so skúšobným obdobím. Grant sa prideľuje maximálne na túto dĺžku pobytu. Dvojsemestrálne pobyty sú schvaľované iba výnimočne, a to formou predĺženia.

PREDĹŽENIE POBYTU

Štúdium musí byť kontinuálne prepojené - t.j., že študent musí požiadať o predĺženie pobytu najmenej 1 mesiac pred pôvodne stanoveným termínom ukončenia mobility. V prípade súhlasného stanoviska AU musí predĺženie dátumovo bezprostredne nadväzovať.

 • Krátkodobé predĺženie (1 týždeň až 6 týždňov.): Týka sa študentov ZS aj LS, ak z objektívnych príčin (napr. termín skúšky a pod.) nemôžu v stanovenom termíne splniť všetky náležitosti vyplývajúce z LA. Študent predkladá:
  • Žiadosť o predĺženie pobytu (forma nie je určená) v písomnej podobe s vlastnoručným podpisom
  • Doklady potvrdzujúce dôvody, pre ktoré študent žiada predĺženie (ak také sú k dispozícií).
 • Predĺženie o 1 semester: Týka sa výlučne študentov, ktorí vycestovali na mobilitu v ZS. Základnou podmienkou takéhoto predĺženia pobytu je splnenie všetkých náležitostí, vyplývajúcich z uzavretej Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na štúdium a LA za uplynulý semester. Študent predkladá:
  • Žiadosť o predĺženie pobytu v písomnej podobe s podpisom
  • Súhlas na predĺženie štúdia od domácej fakulty
  • Súhlas na predĺženie štúdia od zahraničnej univerzity
  • nový Learning Agreement na LS s novými záväzkami
Žiadosti sa predkladajú do kancelárie Erasmus+ v písomnej podobe.
V prípade, že žiadosť študenta bude akceptovaná, dostane na podpis Dodatok k zmluve o poskytnutí finančnej podpory s dohodnutými zmenami.
 

TRVANIE POBYTU - MOBILITA STÁŽ

 • Študent môže absolvovať prax v podniku v zahraničí v dĺžke 2-12 mesiacov. Študent môže realizovať mobilitu stáž už od prvého ročníka Bc. denného štúdia (po ukončení letného semestra s podmienkou účasti na dodatočnom výberovom konaní). Čerstvý absolvent môže realizovať pracovnú stáž do 12 mesiacov po riadnom ukončení štúdia (všetkých stupňov štúdia), pričom musí byť splnená podmienka účasti na výberovom konaní ešte počas štúdia na AU BB (v poslednom ročníku daného stupňa štúdia).
 • mobilita stáž musí byť začatá a ukončená v rámci trvania projektu (od 1.6. roku jeho začatia do 22.9. nasledujúceho roku/ ukončenia projektu)

Študent je povinný pre vykonanie akejkoľvek zmeny v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku (napr. zmena termínu pobytu na zahraničnej univerzite) predložiť Žiadosť o zmenu zmluvy.

Špeciálne sa podporujú stáže na účely získania digitálnych zručností (napr. digitálny marketing , digitálny grafický, mechanicky dizajn , vývoj aplikácií, softvéru, webových stránok a pod.).

Kriteriá účasti na mobilite v programe Erasmus+ https://aku.sk/ root