static-aside-menu-toggler

Predkladanie správa a dokladov - študenti

Študent sa zaväzuje po ukončení mobility dodať inštitúcii nasledujúce dokumenty:

 • certifikát, alebo iný doklad z prijímajúcej inštitúcie, ktorým sa potvrdí začiatok a koniec mobility
 • výpis výsledkov o štúdiu respektíve o stáži
 • záverečné testovanie jazykových schopností po ukončení mobility cez systém OLS
 • podanie správy cez MT+ po prijatí výzvy deň po zmluvnom ukončení mobility

Informačné nástroje EK

Beneficiary Module je informačný systém, ktorý umožňuje príjemcom grantov v programe Erasmus+ vytvárať a spravovať informácie o projekte , získavať správy účastníkov mobilít a podávať záverečnú správu o projekte národnej agentúre. Národné agentúry používajú Mobility Tool+ na monitorovanie a overovanie informácií o projekte, ktoré príjemca do systému zadal, kedykoľvek a kdekoľvek.

Online Linguistic Support (OLS) je nástroj Európskej komisie, ktorého cieľom je monitorovať dopad mobility na jazykové zručnosti a podporou jazykovej prípravy zvýšiť kvalitu mobility v rámci programu Erasmus+. Nástroj OLS umožňuje Európskej komisii, národným agentúram, no najmä inštitúciám riadiť a monitorovať napredovanie účastníkov v ich jazykových zručnostiach. OLS umožňuje testovanie jazykových zručností účastníkov pred a po ukončení mobility a absolvovať účastníkom jazykový kurz.

Akadémia umení uznáva mobilitu študenta v zahraničí na základe

1. Zmluvy o štúdiu ak:

 • Pred začatím realizácie mobility študenta má študent vopred vystavenú a podpísanú Zmluvu o štúdiu, ktorá musí byť schválená Inštitucionálnym koordinátorom programu Erasmus na Akadémii umení, príjmajúcou VŠ a musí byť podpísdaná aj študentom
 • Akékoľvek nevyhnutné zmeny v Zmluve o štúdiu, ktoré študent zistí po príchode na prijímajúcu VŠ, musia byť ukončené a formálne zdokumentované do jedného mesiaca po jeho príchode. Nevyhnutné zmeny musia byť odsúhlasené a podpísané všetkými troma stranami.

2. Pracovného plánu stáže ak:

 • Pred začatím realizácie mobility študenta má študent vopred vystavený a podpísaný Pracovný plán stáže, ktorý musí byť schválený Inštitucionálnym koordinátorom programu Erasmus na Akadémii umení, príjmajúcim podnikom a musí byť podpísdaný aj študentom
 • Akékoľvek nevyhnutné zmeny v Pracovnom pláne stáže, ktoré študent zistí po príchode do podniku, musia byť ukončené a formálne zdokumentované do jedného mesiaca po jeho príchode. Nevyhnutné zmeny musia byť odsúhlasené a podpísané všetkými troma stranami.

UZNANIE MOBILITY ŠTÚDIUM

pred mobilitou

V prípravne fáze si každý uchádzač o mobilitu zabezpečí podpisy a spôsob uznania absolvovaných predmetov v Žiadosti o mobilitu: document Žiadost o študentskú mobilitu formulár (255 KB)

 • pred začatím absolvovania mobility si uchádzači o mobilitu zabezpečia v žiadosti o schválení mobility súhlasy od svojich učiteľov a vedenia fakulty;
 • v individuálnom študijnom pláne majú garantované podpismi učiteľov spôsob uznania absolvovaných predmetov počas mobility k predmetom zapísaným podľa študijného plánu

po mobilite

 • Všetky kredity získané počas študijného pobytu Erasmus+ sú plne uznané ako voliteľné, povinne voliteľné alebo voliteľné predmety.
 • O náhrade dovezených predmetov za povinné alebo povinne voliteľné predmety rozhoduje učiteľ daného predmetu (konzultácia študenta s učiteľom pred mobilitou podľa plánu štúdia počas Erasmus+). Počet kreditov za tieto predmety sa riadi podľa kreditového systému príslušnej fakulty AU BB.
 • Ostatné dovezené predmety sú uznávané ako voliteľné s dovezeným počtom kreditov.

Podrobnosti o uznaní jednotlivých predmetov a celej uznávacej procedúre poskytne prodekan pre štúdium na príslušnej fakulte

UZNANIE MOBILITY STÁŽE

 • študent nezíska za stáž žiadne kredity, lebo stáž nie sú súčasťou študijných plánov a je uznaná v dodatku k diplomu na príslušnom stupni štúdia , alebo certifikátom vydanom hosťujúcou spoločnosťou ( v prípade čerstvých absolventov).

Predkladanie správa a dokladov - zamestnanci AU

Všetci pracovníci AU, ktorých zahraničná pracovná cesta sa realizuje cez program Erasmus+ musia po ukončení mobility bezodkladne dodať Akadémii umení nasledujúce dokumenty:

 • cestovný príkaz* so všetkými relevantnými dokladmi (orginály) o ceste, poistení a ubytovaní.
 • certifikát z prijímajúcej inštitúcie alebo iný doklad, ktorým sa potvrdí začiatok a koniec aktivity
 • podanie správy cez MT+ po prijatí výzvy deň po zmluvnom ukončení mobility

*Všetci pracovníci AU cestujú na zahraničnú pracovnú cestu na základe VOPRED schváleného a podpísaného (Inštitucionálnym koordinátorom alebo rektorom) cestovného príkazu, ktorý sa zúčtováva v zmysle platného Zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a internej smernice AU. Súčasťou cestovného príkazu musí byť vopred schválený program výučby alebo program školenia podpísaný troma stranami (Inštitucionálnym koordinátorom programu Erasmus alebo rektorom na Akadémii umení v Banskej Bystrici,  prijímajúcou inštitúciou, pracovníkom VŠ).

Predkladanie správ a uznanie mobility https://aku.sk/ root