static-aside-menu-toggler

gif

Zavedenie a používanie jednotného dizajn manuálu posilňuje povedomie o AU BB v rámci interného a externého prostredia, komunikácie s verejnosťou, partnerstiev vo výskume, vzdelávaní a praxe. Posilňuje pozitívny imidž univerzity a pomáha pozitívnemu PR /public relations/ AU BB, styk s verejnosťou, vzťahy s verejnosťou, vzťahy k verejnosti.
Dizajn manuál – korporátna identita je spôsob, akým AU BB zabezpečuje identitu vysokej školy a určuje spôsob, ktorým sa prezentuje v internom a externom prostredí. Cieľom je jasná a zrozumiteľná vizuálna identifikácia umeleckej vysokej školy s jej špecifikami. Garantuje tak nezameniteľnosť a jedinečnosť v stratégii budovania značky univerzity.

Grafický manuál


Logá fakúlt a jej súčastí
 
Dizajn manuál https://aku.sk/ root