static-aside-menu-toggler

Akademický senátu Akadémie umení v Banskej Bystrici (AS AU) je orgánom akademickej samosprávy Akadémie umení v Banskej Bystrici (AU). Za svoju činnosť zodpovedá akademickej obci AU.

AS AU má v súlade so Štatútom AU 18 členov, z toho 12 zástupcov zamestnaneckej časti akademickej obce AU a 6 zástupcov študentskej časti akademickej obce AU. Každú fakultu zastupujú v AS AU piati členovia akademickej obce fakulty, z toho traja zástupcovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty a dvaja zástupcovia študentskej časti akademickej obce fakulty. Členov zamestnaneckej časti akademickej obce AU pôsobiacich na organizačných súčastiach AU, ktoré nie sú fakultami, zastupujú v AS AU traja zástupcovia.

Postavenie, pôsobnosť a právomoc AS AU upravuje zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Štatút AU.

Orgány Akademického senátu Akadémie umení v Banskej Bystrici    
Predseda:    
Bc. Igor Naňo    
     
Podpredseda zamestnaneckej časti:    
Mgr. art.  Andrej Sontág, ArtD    
     
Podpredsedníčka študentskej časti:    
Simona Višňáková    
     
Tajomníčka:    
Ing. Miriama Ďurianová    
     
Členovia zamestnaneckej časti:    Členovia študentskej časti:
Mgr. art. Andrej Sontág, ArtD., FMU    Bc. Peter Dekrét, FMU
Alena Strmeňová, FMU    Natália Perďochová, FMU
prof. Mgr. art. Mária Tomanová,  ArtD., FMU    Bc. Matúš Polonec, FVU
Mgr. Ivana Moncoľová, PhD., FVU    Tomáš Varadzyn, FVU
Mgr. art. Ivana Sláviková, ArtD., FVU    Simona Višňáková, FDU
doc. Mgr. art. Ján Triaška, ArtD., FVU    Jakub Petrík, FDU
Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD., FDU    
Mgr. art. Richard Sanitra, ArtD., FDU    
Mgr. art. Ivan Kršiak, ArtD., FDU    
Ing. Miriama Ďurianová, rektorát    
Bc. Igor Naňo, rektorát    
Mgr. Natália Oľhová, akademická knižnica    

 

Záznam z podujatia
pdf Výsledky volieb kandidáta na rektora/rektorky (138 KB)
pdf Pozvánka - akademická obec - volebné zhromaždenie (177 KB)
pdf Vyhlásenie voľby rektora/rektorky SK (175 KB)
pdf Vyhlásenie voľby rektora/rektorky EN (167 KB)
pdf Súhlas dotknutej osoby (156 KB)

Navrhovaní kandidáti v abecednom poradí:
Navrhovaný kandidát:               Navrhovaný kandidát:
Mgr. art. Filip Jurkovič, ArtD.    prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD.
pdf profesijný životopis (122 KB)   pdf profesijný životopis (1.11 MB)
pdf stratégia rozvoja AU na obdobie 2024-2028 (636 KB)   pdf stratégia rozvoja AU na obdobie 2024-2028 (251 KB)
     
Navrhovatelia:   Navrhovateľ:
PhDr. Katarína Rusnáková, Ph.D.   doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD.
doc. Mgr. art. Ján Triaška, ArtD.    
Ing. Miriama Ďurianová    
Mgr. Tomáš Tomašovič    
Bc. Igor Naňo    
Alena Kubincová    
Anna Ihringová    
Mária Ďuriančíková    
Ing. Martina Leštáková    
Alena Strmeňová    

Akademický senát https://aku.sk/ root