static-aside-menu-toggler

Dodatočné prijímačky na INTERMÉDIÁ-DIGITÁLNE MÉDIÁ-PRIESTOROVÁ TVORBA

FVU

25 júnjún
Kollárova 22, Banská Bystrica

Fakulta Výtvarných Umení Akadémie umení v Banskej Bystrici vypisuje dodatočné prijímacie pohovory na akademický rok 2024/2025 pre 1. stupeň štúdia v bakalárskom študijnom programe INTERMÉDIÁ-DIGITÁLNE MÉDIÁ-PRIESTOROVÁ TVORBA, ktoré sa uskutočnia 25. – 26. 6. 2024 / utorok-streda/.

Prihlášku je potrebné zaslať elektronicky a následne ju vytlačiť a zaslať aj poštou do 2. mája 2024 na študijné oddelenie s nasledujúcimi prílohami: - životopis; - kópiu maturitného vysvedčenia; - doklad o zaplatení poplatku.

Adresa školy: Fakulta výtvarných umení Akadémia umení v Banskej Bystrici študijné oddelenie Kollárova 28 974 01 Banská Bystrica.

Administratívny poplatok 50 € uhradí uchádzač poštovou poukážkou typu U alebo bezhotovostným prevodom z účtu.

Názov účtu adresáta: Akadémia umení FVU, ul. Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica Peňažný ústav: Štátna pokladnica Číslo účtu: 7000067813/8180 Variabilný symbol: 301 Na zadnej strane Informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FVU a rodné číslo alebo meno uchádzača.
Administratívny poplatok sa uchádzačom nevracia

Bližšie informácie o študijnom programe a priebehu prijímacích pohovorov sa dozviete na: fvu.aku.sk – štúdium – prijímacie konanie – bakalárske štúdium - Harmonogram PTS – dodatočné kolo I-DM-PT a tiež na hlavnej stránke fvu.aku.sk v Oznamoch.

Poznámka:
Študentstvo, ktoré sa už tento rok v januári zúčastnilo na našej fakulte prijímacích pohovorov na študijný program Intermédiá-Digitálne Médiá-Priestorová Tvorba sa nemôže opätovne prihlásiť na štúdium v dodatočnom termíne.

Harmonogram prijímacieho konania pre študijný program Intermédiá-Digitálne Médiá-Priestorová Tvorba nájdete tu.

Všetky informácie nájdete aj na našom webe

Medzinárodné letné majstrovské kurzy

FMU

28 augustseptember

Úvodný ročník medzinárodných majstrovských kurzov. Lektorský budu prof. Marián Lapšanský - klavír, prof. Ivan Ženatý - husle, MgA. Petr Nouzovský - violončelo

img-1-intro

Fakulta výtvarných umení.

Štúdium na fakulte sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov v oblasti výtvarného umenia, v širokom spektre umeleckých, výrazových foriem a jej presahov. Študenti sa vzdelávajú v prvom až treťom stupni štúdia akreditovaných študijných programov: Maľba – Grafika, Intermédiá – digitálne médiá – priestorová tvorba a Voľné výtvarné umenie.

Fakulta výtvarných umení

Fakulta dramatických umení.

V sebe snúbi pod jednou strechou divadelné a filmové umenie. Od založenia fakulty sú zárukou kvality pedagogického a umeleckého procesu významné osobnosti slovenskej i zahraničnej divadelnej kultúry a filmového umenia. V súčasnosti v študijnom odbore Umenie je možné na fakulte študovať v bakalárskych, magisterských a doktorandských stupňoch v študijných programoch Herectvo, Divadelná dramaturgia a réžia, Divadelné umenie a Filmová a televízna réžia a scenáristika.

Fakulta dramatických umení

img-2-intro
img-1-intro

Fakulta múzických umení.

Reprezentuje umeleckú vysokoškolskú inštitúciu, ktorej podoba a zameranie sa stali neodmysliteľnou súčasťou slovenskej kultúry. Poskytuje vysokoškolské vzdelanie v akreditovaných študijných programoch Interpretačné umenie a Kompozícia na bakalárskom a magisterskom stupni, a  študijnom programe Hudobné umenie na doktorandskom stupni štúdia. Fakulta poskytuje vzdelávanie aj v dopĺňujúcom pedagogickom štúdiu.

Fakulta múzických umení

Databáza umenia.

Akadémia umení v Banskej Bystrici ponúka pre svojich študentov, pedagógov a absolventov jedinečnú a unikátnu možnosť archivácie vlastnej tvorivej činnosti, predovšetkým slúži na archiváciu záverečných prác, semestrálnych prác, ako aj iných výstupov umeleckej tvorby. Jej cieľom je mapovať, prezentovať a archivovať práce, ktoré sa realizujú na akadémii aj mimo akademického prostredia.

art.aku.sk

img-2-intro