static-aside-menu-toggler

Fakulta Výtvarných Umení Akadémie umení v Banskej Bystrici vypisuje dodatočné prijímacie pohovory na akademický rok 2024/2025 pre 1. stupeň štúdia v bakalárskom študijnom programe INTERMÉDIÁ-DIGITÁLNE MÉDIÁ-PRIESTOROVÁ TVORBA, ktoré sa uskutočnia 25. – 26. 6. 2024 / utorok-streda/.

Prihlášku je potrebné zaslať elektronicky a následne ju vytlačiť a zaslať aj poštou do 2. mája 2024 na študijné oddelenie s nasledujúcimi prílohami: - životopis; - kópiu maturitného vysvedčenia; - doklad o zaplatení poplatku.

Adresa školy: Fakulta výtvarných umení Akadémia umení v Banskej Bystrici študijné oddelenie Kollárova 28 974 01 Banská Bystrica.

Administratívny poplatok 50 € uhradí uchádzač poštovou poukážkou typu U alebo bezhotovostným prevodom z účtu.

Názov účtu adresáta: Akadémia umení FVU, ul. Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica Peňažný ústav: Štátna pokladnica Číslo účtu: 7000067813/8180 Variabilný symbol: 301 Na zadnej strane Informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FVU a rodné číslo alebo meno uchádzača.
Administratívny poplatok sa uchádzačom nevracia

Bližšie informácie o študijnom programe a priebehu prijímacích pohovorov sa dozviete na: fvu.aku.sk – štúdium – prijímacie konanie – bakalárske štúdium - Harmonogram PTS – dodatočné kolo I-DM-PT a tiež na hlavnej stránke fvu.aku.sk v Oznamoch.

Poznámka:
Študentstvo, ktoré sa už tento rok v januári zúčastnilo na našej fakulte prijímacích pohovorov na študijný program Intermédiá-Digitálne Médiá-Priestorová Tvorba sa nemôže opätovne prihlásiť na štúdium v dodatočnom termíne.

Harmonogram prijímacieho konania pre študijný program Intermédiá-Digitálne Médiá-Priestorová Tvorba nájdete tu.

Všetky informácie nájdete aj na našom webe

Dodatočné prijímačky na INTERMÉDIÁ-DIGITÁLNE MÉDIÁ-PRIESTOROVÁ TVORBA https://aku.sk/ root