static-aside-menu-toggler

Mobilita študentov za účelom štúdia a mobilita zamestnancov za účelom výučby sa organizuje na základe medziinštitucionálnych zmlúv o mobilite študentov a učiteľov, ktoré sa uzatvárajú na úrovni rektorátu AU.

Medziinštitucionálne zmluvy o mobilite študentov a učiteľov sa môžu uzatvárať s univerzitami programových krajín:

 • Členské štáty EÚ(Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, , Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko);
 • Krajiny EHP/ EZVO/ (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko)
 • Kandidátske krajiny(Turecko, Severné Macedónsko, Srbsko)
 • pdf Inter-inštitucionálne zmluvy 2021-2029 (176 KB)
Pracovnú stáž možno realizovať v členských krajinách EÚ, Islande, Lichtenštajnsku, Nórsku, Turecku, Severnom Macedónsku a Srbsku.
 • Podniky 
 • Školiace centrá 
 • Výskumné centrá 
 • Vysokoškolské inštitúcie 

Študent si hľadá prijímajúcu inštitúciu samostatne. Môže pritom využiť nasledovné databázy: 
Organizácie pre stáže: 
https://erasmusintern.org/ 
https://www.trainingexperience.org/ 
https://globalplacement.com/ 

Kde nie je možné realizovať Erasmus+ pracovnú stáž? 

 • Európske inštitúcie a iné orgány EÚ vrátane európskych agentúr; 
 • Organizácie, ktoré riadia európske programy; 
 • Národné zastupiteľstvá (veľvyslanectvá atď.) štátu, z ktorého študent pochádza.
Medziinštitucionálne zmluvy (Inter Institutional Agreement - IIA) https://aku.sk/ root