static-aside-menu-toggler

Členovia vymenovaní ministrom školstva,
vedy, výskumu a športu SR
Mgr. Petra Fornayová
Mgr. et Mgr. Róbert Karul, PhD.
Členovia zvolení Akademickým senátom
Akadémie umení v Banskej Bystrici 
Mgr. Nina Vrbanová, PhD. → predsedníčka
Ing. Ladislav Sedmák
Člen zvolený členmi
Správnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici
Mgr. Diana Javorčíková → podpredsedníčka
Tajomníčka SR AU
Bc. Jana Majerová
 
Správna rada https://aku.sk/ root