static-aside-menu-toggler

Sociálne štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytuje sa študentovi dennej formy štúdia za predpokladu splnenia podmienok ustanovených vo vyhláške MŠ SR 102/2006 Z.z. o poskytovaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl a jej novely č. 157/2014 Z.z. , v rámci objemu finančných prostriedkov, ktorý má fakulta na tento účel určený v rozpočte.

Sociálne štipendium sa priznáva v novej výške od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom študent požiadal o prehodnotenie priznanej výšky sociálneho štipendia, ak je nová výška sociálneho štipendia vyššia ako doterajšia, inak od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom študent požiadal o priznanie novej výšky sociálneho štipendia.

Žiadosť o sociálne štipendium si môže študent podať po zápise na štúdium v príslušnom akademickom roku. K žiadosti prikladá dokumenty, potvrdzujúce okruh spoločne posudzovaných osôb ako aj ich príjem v závislosti od konkrétnej situácie žiadateľa.

Bližšie informácie získate u fakultných referentiek:

 

Podmienky získania štipendia
Spoločne posudzované osoby
Posudzovanie dĺžky štúdia
Často kladené otázky (FAQ)
Kalkulačka na výpočet sociálneho štipendia

Nárok študenta na sociálne štipendium:
Základnou podmienkou na podanie návrhu na sociálne štipendium je:
trvalý pobyt študenta na území SR, pričom nie je rozhodujúce štátne občianstvo študenta,
prvé štúdium na vysokej škole v danom stupni štúdia. Ak študuje študent aj na inej vysokej škole, o sociálne štipendium môže požiadať len jednu z nich.

Na sociálne štipendium nemá nárok študent :
ktorý študuje študijný program prvého stupňa, ak už dosiahol vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,
ktorý už dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
ktorému bolo poskytované sociálne štipendium v príslušnom roku štúdia alebo v jeho časti v študijnom programe príslušného stupňa vysokoškolského vzdelania; na účely tohto odseku sa prvé tri roky štúdia v študijných programoch podľa § 53 ods.3 zákona o VŠ považujú za štúdium v študijnom programe prvého stupňa a štvrtý a ďalšie roky štúdia za štúdium v študijnom programe druhého stupňa, pričom štvrtý rok štúdia v študijnom programe podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ je na účely tohto odseku považovaný za prvý rok štúdia v študijnom programe druhého stupňa a ďalšie roky štúdia primerane; doba, počas ktorej študent poberal v príslušnom roku štúdia sociálne štipendium, sa zaokrúhľuje na celé roky smerom nahor,•ktorý príslušný študijný program študuje dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia,
ktorý študuje externou formou štúdia.

Vyplácanie sociálneho štipendia
Sociálne štipendium sa vypláca ako opakovaná mesačná finančná čiastka, vyplácaná počas jedného akademického roka, alebo jeho časti 5 mesiacov, najneskôr desiaty deň príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike, ktorého číslo uvedie študent v žiadosti o priznanie sociálneho štipendia.
Sociálne štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca v akademickom roku, v ktorom bola žiadosť podaná, do konca mesiaca jún príslušného akademického roka alebo do dňa skončenia štúdia.
Študentovi, ktorý je nezaopatreným dieťaťom a je obojstranná sirota alebo je polosirota a od žijúceho rodiča má určené výživné alebo je nezaopatreným dieťaťom, ktoré do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do náhradnej starostlivosti štipendium aj za mesiace júl a august.

Lehota pre rozhodnutie
Podľa § 49 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2004 o správnom konaní, správny orgán, t. j. vysoká škola rozhodne vo veci priznania sociálneho štipendia bezodkladne v prípade, že žiadateľ doložil všetky potrebné doklady. V ostatných prípadoch je vysoká škola povinná rozhodnúť do 30 dní od podania žiadosti; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní.

Sociálne štipendiá sa vyplácajú len študentom, ktorí majú právoplatné a vykonateľné rozhodnutia o priznaní sociálneho štipendia.
Rozhodnutie je právoplatné dňom jeho prevzatia žiadateľom.
Rozhodnutie je vykonateľné :
dňom jeho prevzatia žiadateľom, ak žiadateľ rozhodnutie prevezme osobne a na jeho kópiu uvedie, že sa vzdáva nároku na odvolanie,
po uplynutí lehoty na odvolanie, t. j. 15 dní od nasledujúceho dňa po dni, v ktorom si žiadateľ rozhodnutie prevzal, ak bolo rozhodnutie zaslané poštou a žiadateľ sa neodvolal.

Zmeny v spoločne posudzovaných osobách
Ak v priebehu akademického roka nastali v okruhu spoločne posudzovaných osôb skutočnosti majúce vplyv na priznanú výšku sociálneho štipendia, ako napr. ak niekto z okruhu spoločne posudzovaných osôb začne poberať starobný alebo invalidný dôchodok, prípadne sa zmení rozhodujúci príjem spoločne posudzovaných osôb, zomrie rodič študenta a iné, môže študent požiadať o prehodnotenie priznanej výšky sociálneho štipendia, prostredníctvom žiadosti o prehodnotenie sociálneho štipendia, alebo môže študent požiadať o priznanie sociálneho štipendia, ak v príslušnom akademickom roku o sociálne štipendium nežiadal. 
Žiadateľ, ktorý podá žiadosť o sociálne štipendium až v mesiaci január alebo neskôr, musí predložiť príjem spoločne posudzovaných osôb za predchádzajúci kalendárny rok

 

Informácie o dokladoch potrebných k Žiadosti o sociálne štipendium podávanej v roku 2021

K žiadosti o sociálne štipendium (SŠ) treba doložiť doklady týkajúce

sa dvoch základných druhov informácií:

 1. Informácie o osobách, ktoré tvoria so žiadateľom spoločnú domácnosť (rodičia, súrodenci, manžel, dieťa žiadateľa )
 2. Všetky príjmy osôb tvoriacich so žiadateľom spoločnú domácnosť

Informácie o osobách, ktoré tvoria so žiadateľom spoločnú domácnosť a druh potvrdenia, ktorými sa dokladuje daná skutočnosť

Okruh spoločne posudzovaných osôb tvoria:

 • obaja rodičia, ak obaja žijú, a sú zosobášení – posudzujú sa automaticky, bez potrebných dokladov
  • v prípade, že matka je slobodná, treba doložiť rodný list žiadateľa
  • ak jeden z rodičov zomrel, je treba doložiť kópiu úmrtného listu
  • ak sú rodičia rozvedení, treba doložiť kópiu rozsudku o rozvode
  • ak sa rozvedený rodič žiadateľa opäť zosobášil, treba posudzovať aj nového partnera rodiča tak ako vlastného- treba však doložiť sobášny list
  • kópiu preukazu ŤZP rodiča, súrodenca, alebo žiadateľa, pokiaľ je jeho držiteľom a patrí do okruhu spoločne posudzovaných osôb ( ak osoba má mieru postihnutia 50% a viac a nie je držiteľom preukazu, doloží sa kópia rozhodnutia sociálnej poisťovne/ďalej „SP“)
 • vlastní aj nevlastní súrodenci mladší ako 6 rokov, alebo ktorí študujú a rodičia na nich poberajú prídavky na dieťa:
  • potvrdenie o poskytovaní prídavkov na deti (vydáva Okresný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny( ÚPSVaR SR) príslušný podľa trvalého bydliska žiadateľa a rodičov, ktorý poskytuje prídavky na deti) potvrdenie o poskytovaní prídavkov na dieťa (PnD) musí byť vydané najskôr 1 mesiac pred podaním žiadosti o SŠ a musí vyjadrovať aktuálne informácie o poskytovaní (PnD)
  • potvrdenie o štúdiu zo školy súrodenca
  • potvrdenie z MŠVVaŠ SR o rovnocennosti školy v prípade štúdia súrodenca v zahraničí
  • kópiu rodného listu u súrodencov mladších ako 6 rokov
 • žiadateľ ženatý/vydatá, treba doložiť sobášny list;
 • partner sa posudzuje iba vtedy, ak neštuduje ( zamestnaný, nezamestnaný) a nemá vyživovaciu povinnosť voči žiadateľovi - je potrebné doložiť doklady o príjme ( viď nižšie)

  • ak je partner študentom, každý z manželov sa posudzuje so svojimi rodičmi, pokiaľ nemajú deti - je potrebné doložiť potvrdenie o štúdiu manžela/manželky
  • ak majú študenti – manželia deti, každý z manželov - študentov sa posudzuje samostatne so svojimi deťmi – je potrebné doložiť kópiu rodného listu dieťaťa
 • žiadateľ sa posudzuje sám, ak
  • má určené výživné od rodičov pred prvým nástupom na VŠ, a mal príjem väčší ako 12-násobok sumy životného minima plnoletej fyzickej osoby
  • má priznanú dávku v hmotnej núdzi ÚPSVaR SR
 • Žiadateľ je sirota (polosirota)
  • dokladuje sa úmrtným listom rodičov(rodiča) a rodným listom žiadateľa
 • žiadateľ majúci vlastné dieťa
  • doloží sobášny list, rodný list dieťaťa, príp. rozsudok o rozvode a výživnom
 • Rodič žiadateľa sa stará o ťažko zdravotne postihnutého
  • doloží potvrdenie o poskytovaní príspevku za opatrovanie
 •  

  Dokladovanie príjmov spoločne posudzovaných osôb

  Každá osoba nad 18 rokov žijúca v spoločnej domácnosti (patriaca do okruhu spoločne

  posudzovaných osôb) musí zdokladovať všetky príjmy.

 • Žiadateľ a študujúci súrodenci nad 18 rokov doložia potvrdenie z Daňového úradu o podaní/nepodaní daňového priznania za rok 2020
 • Zamestnaný rodič doloží:
  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň (RZPD) vystavené zamestnávateľom, alebo potvrdením daňového úradu
  • podaní/nepodaní daňového priznania za rok 2020, ak si rodič podával daňové priznanie sám
  • potvrdenie zamestnávateľa o výplate náhrady mzdy počas dočasnej pracovnej neschopnosti v roku 2020
  • potvrdenie Sociálnej poisťovne o poskytnutí/neposkytnutí nemocenského v roku 2020
 • Rodič SZČO doloží:
  • Potvrdenie daňového úradu o podaní/nepodaní daňového priznania za rok 2020
  • potvrdenie SP o poskytnutí/neposkytnutí nemocenského v roku 2020
 • Rodič bez zdaniteľného príjmu doloží:
  • Potvrdenie daňového úradu o nepodaní daňového priznania za rok 2020
 • Rodič poberajúci akýkoľvek druh dôchodku:
  • od vyplácajúcej organizácie (SP alebo MV SR alebo MO SR) potvrdenie o vyplácanom dôchodku za celý rok 2020
  • od vyplácajúcej organizácie (SP alebo MV SR alebo MO SR) rozhodnutie o výške priznaného dôchodku, ak bol dôchodok priznaný v roku 2020 alebo v priebehu roka 2021
  • V oboch prípadoch však musí predložiť aj doklad o ostatnom príjme (bod 1., 2., alebo 3. )
 • Matka žiadateľa, žiadateľka na MD alebo RD:
  • potvrdenie zo SP o výplate príslušného príspevku za rok 2020, ak bol príspevok poskytovaný už v roku 2020 alebo ešte predtým
  • potvrdenie z Daňového úradu o podaní/nepodaní daňového priznania za rok 2020
 • Rodič nezamestnaný, poberajúci dávku v nezamestnanosti (DvN) aktuálne doloží:
  • potvrdenie o priznaní dávky v nezamestnanosti (rozhodnutie SP), prípadne ak poberá dôchodok, tak doklady podľa bodu 5.odsek prvý alebo druhý
 • Rodič stále nezamestnaný po podpornej dobe (bez prerušenia - súvislo) doloží:
  • potvrdenie SP o evidencii ma Úrade práce v evidencii nezamestnaných
  • potvrdenie o poskytovaných dávkach v nezamestnanosti
  • potvrdenie z DÚ o podaní/nepodaní daňového priznania za rok 2020
 • Rodič v čase podania žiadosti o sociálne štipendium je sústavne viac ako 4 mesiace PN doloží:
  • rozhodnutie SP o priznaní nemocenského s dennou dávkou nemocenského, ak bol v roku 2020 zamestnaný,
  • resp. PN - potvrdenie ošetrujúceho lekára odkedy je rodič PN
  • v prípade, že v roku 2020 poberal Dávku v nezamestnanosti, tak predloží potvrdenie o jej vyplácaní zo SP
 • Rodič poberajúci Dávku v hmotnej núdzi predkladá potvrdenie o jej vyplácaní v mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť o SŠ (okrem tohto potvrdenia študent nepredkladá žiadne iné doklady o príjme v rodine)
 • Rodičia sú rozvedení:
  • potvrdenia o príjme dokladá ten z rodičov, komu študent bol zverený
  • študent dokladuje výživné; aj v tom prípade, ak druhý rodič výživné má stanovené ale neplatí výživné
  • ak je podané trestné oznámenie pre neplnenie si vyživovacej povinnosti rodiča, treba doložiť kópiu oznámenia, príp. iné z tohto faktu vyplývajúce dokumenty
 • Žiadateľ sirota/polosirota dokladá potvrdenia o výplate pozostalostných dôchodkov za rok 2020, prípadne rozhodnutie o výške pozostalostných dôchodkov priznaných v roku 2020, resp. v roku 2021
 • Žiadateľ poberajúci dávku v hmotnej núdzi predkladá potvrdenie o jej vyplácaní v mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť o SŠ ( okrem tohto potvrdenia študent nepredkladá žiadne iné doklady o príjme
 • Žiadateľ majúci vlastné dieťa doloží rodný list dieťaťa, príp. rozsudok o rozvode, výživnom
 •  

  Poznámky, prípadne doplnky:

  Ročné zúčtovanie preddavkov na daň /RZPD/“, vydáva zamestnávateľ, alebo dokladom

  Potvrdenie – Výpis na účely priznania vysokoškolského sociálneho štipendia“, vydáva Daňový úrad

  1. a) V prípade, že rodič je v aktuálnom roku a v predchádzajúcom roku bol zamestnaný celý rok, zvyčajne mu robí RZPD za predchádzajúce zdaňovacie obdobie zamestnávateľ a tento doklad musí

  predložiť žiadateľ o SŠ

  1. b) V prípade, že v predchádzajúcom zdaňovacom období rodič nebol celý rok zamestnaný u jedného zamestnávateľa- menil zamestnávateľa, tak mu zvyčajne robí RZPD posledný zamestnávateľ , pričom

  musí doložiť potvrdenia o príjme od predchádzajúcich zamestnávateľov i všetkých súčasných zamestnávateľov

  1. c) V prípade, že v predchádzajúcom zdaňovacom období bol rodič zamestnaný a potom bol buď PN, alebo prepustený z práce, medzitým brigádoval, resp. bol vedený na Úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, musí si urobiť daňové priznanie sám a podať ho na DÚ (i v tom prípade, ak zarobil tak málo, že vlastne mu daňová povinnosť nevzniká), od ktorého si vyžiada potvrdenie pre účely SŠ
  1. d) Ak je rodič živnostník, SZČO, a i., podáva si daňové priznanie a požiada DÚ o vydanie potvrdeniapre účely sociálneho štipendia

  V žiadnom prípade nepredkladá žiadateľ o SŠ doklady typu:

  1. a) mzdový list
  2. b) potvrdenie o príjme od jednotlivých zamestnávateľov
  3. c) rôzna iná dokumentácia zo mzdovej učtárne
   

  Spôsob zdokladovania nezdaňovaných príjmov

  1. Ak v predchádzajúcom zdaňovacom období po rozviazaní pracovného pomeru bol rodič evidovaný na Úrade práce (ÚP) a bola mu poskytovaná dávka v nezamestnanosti, musí doniesť zo SP potvrdenie o poskytnutí dávok v nezamestnanosti počas celého roka
  2. Ak v mesiaci, v ktorom sa podáva žiadosť o SŠ poberá rodič dávku v nezamestnanosti, musí tento fakt doložiť potvrdením od poskytovateľa tejto dávky
  3. Ak v predchádzajúcom zdaňovacom období po rozviazaní pracovného pomeru bol rodič dlhodobo PN, musí doniesť zo SP potvrdenie o výške poskytnutých nemocenských dávkach, ošetrovnom a pod.
  4. Každý zamestnaný rodič musí od zamestnávateľa predložiť potvrdenie o výške poskytnutej náhrady mzdy počas dočasnej práceneschopnosti za obdobie, za ktoré predkladá RZPD. Ak nebol v tom období PN, zamestnávateľ mu na RZPD dolu dopíše a podpíše: V roku......... pracovník nebol PN a nepoberal náhradu mzdy počas dočasnej práceneschopnosti.
  5. Žiadateľ o SŠ musí predložiť aj potvrdenie zo SP, či rodič za to isté zdaňovacie obdobie poberal resp. nepoberal nemocenské, ošetrovné zo SP. Platí to aj pre rodičov, ktorí si sami podávajú daňové priznanie.
  6. V prípade, že rodič žiadateľa bol na materskej alebo rodičovskej dovolenke, je potrebné doložiť potvrdenie o poskytnutých týchto dávok v predchádzajúcom zdaňovacom období zo SP. Ak sa rodičovi v mesiaci, v ktorom sa podáva žiadosť o SŠ poskytuje materské alebo rodičovský príspevok, treba doložiť tento fakt potvrdením od poskytovateľa.
  7. Príspevok pri opatrovaní zdravotne ťažko postihnutého sa nepočíta do príjmu a preto ho nie jepotrebné dokladovať
  8. V prípade, že bol rodičovi priznaný starobný, predčasný starobný, výsluhový, invalidný dôchodok skôr ako v predchádzajúcom zdaňovacom období, je potrebné doložiť potvrdenie zo SP o výške poskytnutých dôchodkov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (celý predchádzajúci kalendárny rok). Ak bol takýto dôchodok priznaný počas predchádzajúceho roku, alebo v aktuálnom roku, treba doložiť posledné rozhodnutie o výške priznaného dôchodku.
  9. Ak bol rodič v predchádzajúcom zdaňovacom období celý rok nezamestnaný, doloží potvrdenie u ÚP, že je vedený v evidencii, zo SP potvrdenie o poskytnutých/neposkytnutých dávkach v nezamestnanosti a samozrejme potvrdenie z DÚ, či si podal Daňové priznanie.
  10. Ak žiadateľ a jeho súrodenci poberajú sirotský dôchodok, treba ho doložiť buď za celý predchádzajúci rok alebo aktuálne rozhodnutie o priznaní zo SP.
  11. Ak rodič v prípade rozvodu rodičov má/nemá určenú vyživovaciu povinnosť, treba výšku výživného doložiť rozhodnutím súdu o určení/neurčení vyživovacej povinnosti.
  12. Ak rodič s určenou vyživovacou povinnosťou si ju neplní, musí sa výživné počítať, pokiaľ žiadateľ nepredloží potvrdenie, že podal návrh na trestné stíhanie povinného
  13. Ak má žiadateľ alebo aj súrodenci náhradné výživné, musí tento fakt doložiť potvrdením od poskytovateľa náhradného výživného
  14. Ak v prípade nezosobášených rodičov žiadateľa alebo jeho nevlastného súrodenca nie je určené súdom výživné a rodičia sa iba dohodli, musia tento fakt dokladovať formou notárskej zápisnice
  15. V prípade, že rozvod rodičov žiadateľa bol v čase plnoletosti žiadateľa, alebo jeho súrodenca, súd neurčí výživné, musí si ho žiadať dotyčná osoba (žiadateľ a jeho súrodenci) sama podaním na súd,alebo opäť formou notárskej zápisnice.
  16. V prípade, že je rodič vo väzbe, treba tento fakt doložiť potvrdením z väznice i potvrdenie, či poukazujú výživné zo strany rodiča deťom.
  17. Situácie, ktoré nie je možné zdokladovať právne relevantným dokladom /napr. nezvyčajnú situáciu v rodine/, možno dokladovať spôsobom „Svedeckej výpovede“ pred správnym orgánom, napr. Obecným alebo mestským úradom, resp. notárskou zápisnicou.

  Príjmy, ktoré sa nepovažujú za príjmy na účely sociálneho štipendia

  sú podľa §4 ods.3 zákona č.601/2003 Z. z. (Zákon o životnom minime), a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 4 písm. h) až j) a l) až z) zákona č.599/2003 Z. z. (o pomoci v hmotnej núdzi) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä:

  • prídavky na dieťa
  • jednorazové sociálne dávky (napr. príspevok na pohreb, jednorazová dávka v hmotnej núdzi, atď.)
  • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť
  • peňažné príspevky občanom s ťažkým postihnutím
  • príspevok na opatrovanie zdravotne postihnutej osoby poskytovaný SP
  • štipendiá
  • daňový bonus
  Sociálne štipendium https://aku.sk/ root