static-aside-menu-toggler

V súlade s § 57 ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2024/2025.

Uchádzači sa môžu hlásiť na štúdium na AU prostredníctvom elektronického prihlásenia alebo zaslaním vyplnenej prihlášky tlačiva ŠEVT. V prípade elektronického prihlásenia môže byť poplatok spojený s prijímacím konaním nižší. Výšku poplatku určuje smernica rektora platná pre akademický rok, v ktorom má prijatý uchádzač štúdium začať.

Elektronická prihláška - vyplnenú prihlášku je potrebné uchádzačom vytlačiť, podpísať a s príslušnými prílohami zaslať na príslušné študijné oddelenie.
Elektronický systém navedie uchádzača k správnemu vyplneniu prihlášky.

Organizáciu, priebeh prijímacieho konania a podmienky pre prijatie na štúdium akreditovaných študijných programov
uskutočňovaných na fakultách AU nájdete na ich webových sídlach:

Fakulta dramatických umení
→ Fakulta múzických umení
→ Fakulta výtvarných umení

Informácie o výsledkoch z prijímacieho konania budú uchádzačovi oznámené fakultou, na ktorú si podal prihlášku na štúdium.
 

Uchádzač o štúdium na Akadémiu umení v Banskej Bystrici sa prihlasuje na štúdium vyplnením prihlášky a jej odoslaním v stanovenom termíne na príslušnú fakultu. Prihlášky je možné podávať:

→ v elektronickej forme - sprístupnená podľa termínov podania prihlášok na fakultách AU
→ v písomnej forme

Elektronická forma

na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke:
https://e-prihlaska.aku.sk

Uchádzač
→ vyplní elektronickú prihlášku
→ potvrdí elektronickú prihlášku
→ vytlačí elektronickú prihlášku
→ odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu
 
 

Písomná forma

Tlačivá sú dostupné v predajnej sieti tlačív alebo vo vybraných papiernictvách (ŠEVT a pod.).
 

 
 
Štatistický prehľad o PK na vysoké školy SR - Priebežný stav k 31.5. a za ukončené prijímacie konanie na akademický rok v druhom štvrťroku nasledujúceho kalendárneho roku sú zverejnené na webovom sídle CVTI SR (Centrum vedecko - technických informácií SR).
Prijímacie konanie https://aku.sk/ root