static-aside-menu-toggler
Akreditačná rada Akadémie umení v Banskej Bystrici je najzásadnejšou štruktúrou vnútorného systému kvality, ktorá objektívne posudzuje kvalitu činnosti akadémie umení. Táto rada je najvyšším rozhodovacím orgánom akadémie umení v oblasti inštitucionálnej akreditácie, ktorá svojou činnosťou garantuje, podporuje a rozvíja kvalitu vysokoškolského vzdelávania, kvalitu tvorivej činnosti a ďalšej súvisiacej činnosti na všetkých organizačných súčastiach akadémie umení.
Má 23 členov, ktorí zastupujú pohľad umeleckej praxe, interné akademické prostredie, študentov, alebo plnia špecifické úlohy spojené s činnosťou rady, koordináciou, aktualizáciou a kontrolou procesov realizovaných v rámci celej organizácie. Z hľadiska objektívneho a nezávislého posúdenia v rade pôsobí 12 členov z externého prostredia, 4 študenti a 4 pedagógovia z akadémie umení, tajomník rady, kontrolór vnútorných procesov a rektor. Akreditačná rada sa vnútorne člení a interne rokuje vo vymedzených otázkach v štyroch odborných paneloch (hudobné, dramatické, filmové umenie a multimédia a výtvarné umenie).
 
 

Predseda: prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD.  
     
Interné členstvo: prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. ( FDU AU )
  doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc. ( FMU AU )
  doc. Mgr. art. Rastislav Podoba, ArtD. ( FVU AU )
  doc. PhDr. Elena Knopová, PhD. ( FDU AU )
     
Interné členstvo:
(zastúpenie študentstva):
Bc. Valery Neskaradziany ( FDU AU )
  Bc. Jakub Petrík ( FDU AU )
  Lukáš Labuda ( FVU AU )
  Adam Holáš ( FMU AU )
     
Externé členstvo: prof. Ladislav Čarný, akad. mal. ( VŠVU, Bratislava )
  prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. ( UJEP Ústí nad Labem, ČR )
  Mgr. Lucia Gregorová Stach, PhD. ( SNG, Bratislava )
  prof. MgA., Mgr. Vít Zouhar, Ph.D. ( UPOL Olomouc, ČR )
  doc. MgA. Ivo Kahánek, Ph.D. ( AMU Praha, ČR )
  Mgr. art. Oľga Smetanová ( ISCM Viedeň, Rakúsko )
  prof. MgA. Ivo Krobot ( JAMU Brno, ČR )
  doc. Mgr. art. Peter Palik, ArtD. ( DJGT Zvolen )
  Ing. Jaroslav Dóczy, PhD. ( DAB Nitra )
  doc. Mgr. Vít Janeček ( VIRUSfilm s.r.o., D1film s.r.o., jednateľ a producent )
  doc. Mgr. art. Mária Ridzoňová Ferenčuhová, PhD. ( Slovenský filmový ústav, mesačník Film.sk )
  doc. Mgr. Jana Dudková, PhD. ( Ústav divadelnej afilmovej vedy CVU SAV Bratislava)
     
Kontrolórka vnútorných procesov: doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.  
     
Tajomníčka AR AU: Bc. Jana Majerová  
Akreditačná rada Akadémie umení v Banskej Bystrici https://aku.sk/ root