static-aside-menu-toggler

Doterajší rektori → 

prof. PhDr. Alexander Melicher, CSc., funkčné obdobie od 20.februára 1998 do 31. augusta 2000
prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi, funkčné obdobie od 1. septembra 2000 do 31. augusta 2003
doc. PhDr. Zuzana Martináková, CSc., poverená funkciou rektorky od 1. septembra 2003 do 19. februára 2004
prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi, funkčné obdobie od 20. februára 2004 do 19. februára 2008
doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD., funkčné obdobie od 20. februára 2008 do 19. februára 2012
doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD., funkčné obdobie od 20. februára 2012 do 19. februára 2016
prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi, funkčné obdobie od 20. februára 2016 – do 19.februára 2020
prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD., funkčné obdobie od 20. februára 2020 doteraz /trvá/

Založenie → 
Akadémia umení v Banskej Bystrici bola zriadená zákonom Národnej rady SR č. 156/1997 Z. z. o zriadení Akadémie umení v Banskej Bystrici ku 01. 07. 1997.

 1. júla 1997 zriadenie Fakulty múzických umení a Fakulty výtvarných umení
 1997 schválenie investičnej akcie „Rekonštrukcia nehnuteľnosti Fakulty múzických umení, rektorátu a Študentského domova AU“
 1997-2002 snaha o potvrdenie spoločenskej opodstatnenosti a trvalého zaradenia Akadémie umení v Banskej Bystrici do siete vysokoškolských inštitúcií v Slovenskej republike
 7. októbra 1998 zriadenie Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici
  nadobudnutie nehnuteľnosti na plnenie úloh Fakulty dramatických umení
  schválenie investičnej akcie „Rekonštrukcia ateliérov FVU“ (1998-2001)
  otvorenie Knižnice Akadémie umení v Banskej Bystrici, Rudlovská cesta
  medzinárodné posúdenie kvality vzdelávania Fakulty múzických umení
1999 dohoda o rámcovej spolupráci uzatvorená medzi Fakultou múzických umení Vysokej školy Istvána Szechényiho v Győri, Maďarsko a Akadémiou umení v Banskej Bystrici
2001 priznanie práva konať štátne skúšky v študijnom odbore „hudobné umenie“ uskutočňovanom na Fakulte múzických umení
  dohoda o spolupráci medzi Akademiou sztuk pięknych Warszawa a Akadémiou umení v Banskej Bystrici
  dohoda o spolupráci medzi Pedagogickou fakultou Ostravskej univerzity a Akadémiou umení v Banskej Bystrici
2002 prví absolventi Akadémie umení v Banskej Bystrici
  zmena právneho postavenia Akadémie umení v Banskej Bystrici zo štátnej vysokej školy na verejnú vysokú školu
  schválená investičná akcia „Rekonštrukcia a nadstavba budovy J. Kollára 22, B.Bystrica“ (2002 - 2005)
  zavedenie kreditového systému štúdia (hodnotenie štúdia založeného na princípoch medzinárodne uznávaného Európskeho systému prenosu a akumulácie kreditov ECTS )
  priznanie práv vykonávať štátne skúšky v študijných odboroch „voľné umenie“ na Fakulte výtvarných umení, „divadelné umenie“ a „filmové a televízne umenie a veda“ na Fakulte dramatických umení
  zmluva o spolupráci uzatvorená medzi Univerzitou v Ljubljani Akademija za glasbo a Akadémiou umení v Banskej Bystrici
2003 zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencia v priestoroch Akadémie umení v Banskej Bystrici
  zmluva o vzájomnej spolupráci medzi Akademiou Muzycnou im. Feliksa Nowowiejskiego, Bydgoszcz, Poľsko a Akadémiou umení v Banskej Bystrici
2004 vstup do programu Socrates/Erasmus pridelením Erasmus Univerzity Charter (EUC ) udeleného Európskou komisiou v Bruseli
  komunikačné prepojenie Fakulty múzických umení a Fakulty výtvarných umení
  zavedenie systému interného hodnotenia kvality vzdelávacej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti
  uzatvorenie zmluvy o spolupráci medzi Akadémiou umení v Banskej Bystrici a Institutom pro umĕlecká studia Ostravskej univerzity
  dohoda o spolupráci medzi Akademii múzických umĕní v Praze a Akadémiou umení v Banskej Bystrici (2004 – 2006)
2005 rámcová zmluva o spolupráci medzi Akadémiou umení v Banskej Bystrici a Katolíckou univerzitou v Ružomberku
  pracovná návšteva rektorov umeleckých vysokých škôl z Fínska
  ukončenie transformácie študijných odborov na študijné programy s právom vykonávať štátne skúšky na všetkých fakultách akadémie umení
  schválená investičná akcia „Prestavba a nadstavba budovy Fakulty dramatických umení Horná 95, Banská Bystrica“ (2006 - 2011)
  zapojenie do projektu inštitucionálneho hodnotenia, ktoré vykonala Európska asociácia univerzít EUA 2005 – 2007 (Institutional Evaluation Guideelines)
2006 otvorenie novej divadelnej scény Fakulty dramatických umení pod názvom D-44 v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici
  priznanie práva udeľovať akademický titul „doktor umenia“ absolventom doktorandských študijných programov „voľné výtvarné umenie“ v študijnom odbore 2.2.1 Výtvarné umenie; „hudobná interpretácia a teória hudobnej interpretácie“ v študijnom odbore 2.2.3 Hudobné umenie
  zasadnutie Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, na Akadémii umení v Banskej Bystrici
2007 posudzovanie kvality vzdelávania hodnotiacim tímom expertov Európskej asociácie univerzít (EUA)
  dohoda o rámcovej spolupráci medzi Univerzitou v Novom Sade, Srbsko a Akadémiou umení v Banskej Bystrici
2008 komplexná akreditácia činností Akadémie umení v Banskej Bystrici (posudzované obdobie 2003-2007)
2009 projekt komplexného manažérstva kvality Akadémie umení v Banskej Bystrici podľa modelu CAF (The Common Assessment Framework)
  uzatvorenie dohody o vzájomnej spolupráci medzi Slovenskou televíziou v Bratislave (STV) a Akadémiou umení v Banskej Bystrici
  získanie medzinárodného grantu „Interkultúrna dimenzia v Európskej dokumentárnej tvorbe“
2010 priznanie práv udeľovať absolventom doktorandského študijného programu „divadelné umenie“ študijného odboru 2.2.4 Divadelné umenie akademický titul „doktor umenia“
  priznanie práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 2.2.3 Hudobné umenie
  zapojenie do projektu zo štrukturálnych fondov EÚ „Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu modernizáciou IKT, vnútorného vybavenia a rekonštrukciou objektov AU BB“
2011 ukončenie komplexnej akreditácie – začlenenie Akadémie umení v Banskej Bystrici medzi univerzitné vysoké školy v SR
  podpísanie zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi Fakultou výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici a Stredoslovenskou galériou v Banskej Bystrici
2012
zrekonštruované priestory Katedry sochárstva Fakulty výtvarných umení AU
  zmluva o vzájomnej spolupráci uzatvorená medzi Akadémiou umení v Banskej Bystrici a Univerzitou v Novom Sade, Srbsko
2013 podpísaná nájomná zmluva na Kaštieľ Radvanských s mestom Banská Bystrica
2014 podpísanie zmluvy o spolupráci medzi Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici a Akadémiou umení v Banskej Bystrici
  zmluva o vzájomnej spolupráci medzi Právnickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Akadémiou umení v Banskej Bystrici
  v rámci programu LLP/ERASMUS má naša akadémia uzavretých 55 bilaterálnych zmlúv so 16 krajinami
2015 v priestoroch Bratislavského hradu sa uskutočnil Deň Akadémie umení
  71. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie v Banskej Bystrici
  rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 30. októbra 2015 bola Akadémia umení v Banskej Bystrici začlenená medzi univerzitené vysoké školy v SR
  priznanie práv udeľovať absolventom doktorandského študijného programu „filmová a televízna réžia a scenáristika “ študijného odboru 2.2.5 filmové umenie a multimédiá akademický titul „doktor umenia“
  zmluva o spolupráci medzi Akadémiou umení v Banskej Bystrici a Poľským inštitútom v Bratislave
2016 podpísanie Memoranda o spolupráci medzi Mestom Brezno a Akadémiou umení v Banskej Bystrici
  podpísanie Memoranda o spolupráci medzi Mestom Banská Bystrica a Akadémiou umení v Banskej Bystrici
2017 20. výročie založenia Akadémie umení – vyšla bohato ilustrovaná publikácia s krátkym dokumentárnym filmom
  Akadémia umení v Banskej Bystrici sa pripojila k spoločnému rozvojovému projektu vysokých škôl umeleckého zamerania ARTOTÉKA
2018 17. novembra návšteva prezidenta SR Andreja Kisku pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu a tiež Dňa študentstva
  Priznanie práva na habilitačné a inauguračné konanie na Fakulte výtvarných umení,
  Stretnutie bývalých absolventov a pedagógov FDU po 20. rokoch
2019 podpísaná zmluva o spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou Banská Bystrica
  podpísaná zmluva o spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Banskej Bystrici
  deklarácia o vzájomnej spolupráci Konfuciova učebňa tradičnej čínskej medicíny
  Canzona Neosolium – zbor FMU AU získala ocenenie Zlaté pásmo na Medzinárodnej súťaži zborového spevu Praga cantat, Praha a diplom za dramaturgiu - Medzinárodná súťaž zborového spevu Praga cantat, Praha
  Katarína Balúnová získala cenu Martina Benku, FVU
2020 18. februára 2020 bol vymenovaný do funkcie rektora prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD.
  Z dôvodu pandémie Covid 19 AU BB prešla na dištančné a hybridné formy vzdelávania s využitím digitálnej formy edukácie /Platforma Microsoft Teams/
  Spustená mobilná aplikácia AU BB
  Partner v projekte EHMK /Európske hlavné mesto kultúry/
  Nová vizuálna identita v digitálnej aj printovej forme komunikácie
  Zmeny a doplnenia v súvislosti s vydávaním vysokoškolského časopisu ART3
  Príprava a otvorenie multimediálneho simulačného centra ART3 s cieľom vytvoriť profesionálne podmienky pre produkciu umeleckých výstupov – prepojenie s praxou
  Podpísané Memorandum o spolupráci partnerov Mesto Banská Bystrica, BBSK Banská Bystrica, UMB Banská Bystrica
  Ivan Ostrochovský/pedagóg FDU– viaceré medzinárodné ocenenia za film Služobníci/réžia
  Elena Kosková/študentka FMU – 1. cena na medzinárodnej súťaži „Prime Violin“
  Zoya Petrova/študentka FMU – 1. miesto CIMP 2020 Taliansko
  Kateryna Popovych/študentka FMU – 1. miesto Gold Europe World Praha
  Natália Šimonová/študentka FVU – 1. miesto cena Nadácie VÚB
  Ľudovít Hološka/pedagóg FVU – Cena Fondu výtvarných umení za významný prínos v oblasti výtvarného umenia 
  Interný grantový systém – fond na podporu umeleckej, vedeckej a vzdelávacej činnosti AU BB pri realizácii projektov pedagógov a študentov/ Výzva 1/2020
2021 Akreditácia vysokej školy – vznik akreditačnej rady a implementácia ďalších procesov
  Prebiehajúci akreditačný proces – analýzy vnútorných procesov, zosúlaďovanie študijných programov, nové informačné systémy, aktualizácia a analýza webového obsahu, databázový web pre archiváciu prác www.art.aku.sk , nová pracovná pozícia PR a marketing AU BB
  Prijatý a schválený dlhodobý zámer AU BB na roky 2021-2026
  Darovacia zmluva STEFE SK, a.s.
  Deklarácia o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku, CVTI SR Bratislava
  Ľubomír Slovinský/ študent FVU – Cena Martina Benku
  Lucia Jarotta/študentka FVU – Cena Martina Benku
  Memorandum o spolupráci Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
  Spolupráca pri projekte Trenčín 2026 s Mestom Trenčín
  Memorandum o spolupráci so Slovak Business Agency Bratislava
  Ivan Ostrochovský/pedagóg FDU – viaceré medzinárodné ocenenia za film Cenzorka/námet, spoluautor scenára, producent, film bol nominovaný na ocenenie Oscar za SR
  Ľubomír Viluda, Ivan Kršiak – cena ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR za film Ovčiarskou cestou/réžia, scenár, kamera
  Interný grantový systém – fond na podporu umeleckej, vedeckej a vzdelávacej činnosti AU BB pri realizácii projektov pedagógov a študentov/ Výzva 1/2021
  Pokračujúca rekonštrukcia v kaštieli Radvanských
2022 25. výročia vzniku Akadémie umení v Banskej Bystrici
  Prijatý a schválený Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti AU BB
  Akreditačná rada dokončila posudzovanie akreditačných spisov
  7. decembra 2022 odoslaná žiadosť SAAVŠ o posúdenie súladu vnútorného systému zabezpečovania kvality podľa § 24 zákona č. 269/2018 Z.z.
  Memorandum o spolupráci Face Fintice
  Memorandum o spolupráci Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš
  Memorandum o spolupráci Rozhlas a televízia Slovenska
  Memorandum o spolupráci Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, n. o.
  Memorandum o spolupráci Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika o.z. Sliač
  Memorandum o spolupráci 2022 Kúpele Sliač
  Voľby do akademického senátu AU BB
  Konštituovanie Správne rady podľa novely vysokoškolského zákona
  Rozhodnutím Slovenskej akreditačnej agentúry zrušené práva habilitovať a inaugurovať v odbore hudobné umenie a výtvarné umenie
  Rekonštrukcia objektu Ďatelinka
  Slávnostné odovzdanie Kuzmányho koncertnej siene FMU
  Vytvorené pracovisko pre vývoj a výskum v oblasti vedy a umenia
 
História https://aku.sk/ root