static-aside-menu-toggler

logo simulacne centrum 

Nové multimediálne simulačné centrum bolo zriadené v roku 2020. Umožňuje študentom podieľať sa na audiovizuálnych (televíznych a filmových) a širšie umelecky koncipovaných projektoch s pedagogickým vedením, vrátane lektorov z externého prostredia. Založením centra sa vytvorili profesionálne podmienky pre návrh, produkciu, pokročilú finalizáciu a postprodukciu umeleckých multimediálnych výstupov. Simulačné centrum ART3 definuje spoluprácu všetkých fakúlt AU. Jednotlivé výstupy sú priebežne a permanentne prezentované, streamované a archivované. Projekt Simulačné centrum ART3 prekračuje ambície podobných simulačných modelov, pretože sa opiera o „použiteľnosť“ výstupov vzniknutých v pedagogickom procese, pričom dôraz kladie na ich priamu a okamžitú distribúciu (real time sharing a streaming a pod.). V našom prípade „simulujeme“ real time. To znamená, že máme pred sebou realizáciu konkrétnych umeleckých konceptov, na ktorých sa podieľajú predovšetkým študenti a pedagógovia v rámci vybraných odborných predmetov. Kreatívny proces, v ktorom vznikajú tematické výstupy je výsledkom priamej komunikácie a kooperácie s externými lektormi a partnermi z praxe. Externisti sa stávajú priamymi účastníkmi už pri počiatočnom nastavení kreatívnych výstupov, alebo vstupujú do procesu aktívne svojou technickou a technologickou podporou či verejnou distribúciou, vlastnou prezentačnou platformou a pod. Z pohľadu AU BB je projekt simulačného centra naozaj výzvou – najmä pre živú medzifakultnú spoluprácu a rôzne formy potenciálnych interakcií. Generovanie výstupov vytvorených študentskou bázou je niečo, s čím sa dá pracovať ďalej. Simulačné centrum je nástrojom, ktorý bude, ako veríme, veľmi užitočný. Derivátom tohto procesu je propagácia činnosti študentov a pedagógov AU a v širšom kultúrnom kontexte aj samotnej akadémie ako dynamickej edukačnej inštitúcie. Aktivity sú rozdelené do dvoch základných kategórií: jednu tvoria rámcové celoakademické podprojekty ako napríklad Open Days, Summer Academy či vybrané projekty podporené schémou IGS (Interný grantový systém) a druhú kategóriu predstavujú konkrétne aktivity riešiteľov z jednotlivých fakúlt s dôrazom na medzifakultnú spoluprácu. V roku 2021 sa podarilo uzavrieť tri spolupráce simulačného centra s externým prostredím.

Simulačné centrum Multimediálne centrum so zameraním na produkciu, postprodukciu a prezentáciu umeleckej tvorby

Simulačné centrum?
Súčasné trendy v oblasti výskumu a edukácie sú podmienené celkovým technologickým progresom a sférou digitálnych inovácií. Mnohé z nich sú podnetné a inšpiratívne aj pre segment umeleckého vzdelávania. Dnes už existuje viacero príkladov aplikácie funkčných modelov do reálneho prostredia škôl, vrátane špecifických pedagogických procesov, ktoré charakterizuje dynamika, otvorenosť a adaptabilita. Jedným z takýchto nástrojov je tzv. simulačné centrum, kde sa edukačné prostredie prepája s praxou na báze simulovaných procesov. Dá sa povedať, že notoricky známy leitmotív „škola hrou“ je neustále transformovaný, uplatňuje sa v rôznorodých prístupoch (napr. „learning by doing“) a stretávame sa s ním na rôznych úrovniach vzdelávania. Áno, ak hovoríme o vysokej škole s umeleckým zameraním, táto premisa je znásobovaná kreatívnymi zásahmi a autorskou spontaneitou. Ako nastaviť toto prostredie tak, aby sa stalo katalyzátorom ideí a konceptov, reagovalo na konkrétne potreby praxe a pritom „nestrácalo“ svoju exkluzivitu? Jednou z odpovedí je simulačné centrum ART3.

Projekt ART3 Simulačné centrum ART3 je súčasťou Dlhodobého zámeru AU pre obdobie 2021 – 2026 a patrí ku konkrétnym rozvojovým stratégiám súčasného vedenia akadémie. Podľa vzoru európskych univerzít, ich pracovísk a inštitútov sme sa rozhodli vytvoriť koncept špecifickej platformy, ktorá by spĺňala kritériá progresívneho vzdelávania. Našou snahou bolo nastaviť projekt tak, aby vychádzal z aktuálnych a reálnych podmienok a nadväzoval na existujúcu infraštruktúru. Vnímame to ako dôležitý krok nielen z pohľadu rozšírenia technologického zázemia AU, ale aj ako určitý upgrade jej pedagogicko-vzdelávacej štruktúry. Príprava projektu simulačného centra „ART3“ bola realizovaná v novembri 2020. Odborná pracovná skupina zložená z členov z jednotlivých fakúlt AU vypracovala v priebehu 2 týždňov od zverejnenia výzvy komplexný elaborát pod názvom ART3 – Simulačné centrum/Multimediálne centrum so zameraním na produkciu, postprodukciu a prezentáciu umeleckej tvorby. Projekt obsahoval okrem technologických a technických požiadaviek aj personálnu matricu riešiteľského tímu. V decembri 2020 bol projekt schválený orgánmi MŠVVaŠ a Akadémii umení v Banskej Bystrici bola priznaná dotácia vo výške: 126 064,- EUR (z celkovej žiadanej sumy: 128 000,- EUR).

Plug & Play! Nové multimediálne simulačné centrum umožní študentom podieľať sa na audiovizuálnych (televíznych a filmových) a širšie umelecky koncipovaných projektoch s pedagogickým vedením, vrátane lektorov z externého prostredia. Vzniknú profesionálne podmienky pre návrh, produkciu, pokročilú finalizáciu a postprodukciu umeleckých multimediálnych výstupov. Simulačné centrum poskytne možnosti verejnej prezentácie výstupov (broadcasting, online stream a pod.) a rovnako podporí ich digitálnu archiváciu. Simulačné centrum ART3 definuje spoluprácu všetkých fakúlt AU. Jeho prevádzka nie je viazaná iba na centrálne štúdio (Fakulta dramatických umení – FDU), ale bude využívaná aj na ďalších fakultách akadémie (Fakulta výtvarných umení – FVU, Fakulta múzických umení – FMU), kde vzniknú detašované pracoviská. Samozrejme, z pohľadu obsahovej náplne simulačného centra vyplýva možnosť využívať jeho technologické vybavenie aj v mimoakademickom externom prostredí. Prax teórie – teória praxe Simulačné centrum reflektuje tiež trendy v edukácii v digitálnom (online) prostredí. Jeho primárnou úlohou je poskytovať spektrum aktivít na báze netradičných metodických postupov. Využívanie nových softvérových a hardvérových nástrojov simulovanej výuky podporuje najmä individuálnu prípravu a tímový koučing študenta. Dôležitým aspektom je preto realizácia praktických úloh vrátane samotných simulácií či dizajn umelecky orientovaných projektov, na ktorých sa podieľajú pracovné skupiny zložené zo študentov a pedagógov. Jednotlivé výstupy budú priebežne a permanentne prezentované, streamované a archivované. Predpokladom optimálneho fungovania simulačného centra je jeho udržateľnosť. Keďže ide o jeden z podstatných parametrov, vedenie akadémie sa bude zaoberať touto problematikou s rovnakým nasadením. Celkový plán definuje aj spoluprácu s výkonnými umelcami a zástupcami kreatívneho priemyslu a sleduje tiež odborný rast zamestnancov AU. Spolupráca s vybranými inštitúciami a partnermi má byť podľa možností kontinuálna a dlhodobá. Projekt Simulačné centrum – ART3 prekračuje ambície obdobných simulačných modelov, pretože sa opiera o „použiteľnosť“ výstupov vzniknutých v pedagogickom procese, pričom dôraz kladie na ich priamu a okamžitú distribúciu (real time sharing a streaming a pod.). To predpokladá aktívnu komunikáciu a participáciu zo strany AU smerom k širšej verejnosti a podnikateľskému prostrediu vo vybraných kultúrno-umeleckých segmentoch. Veríme, že novovzniknuté simulačné centrum si získa vašu aktívnu pozornosť a vzbudí živý záujem partnerov z externého prostredia. Totiž už v tejto chvíli je namieste „podozrenie“, že Simulačné centrum – ART3 je jedinečnou platformou, kde teória praxe a prax teórie o seba „narážajú“ naozaj kreatívnym a originálnym spôsobom.

Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Peter Vítko, doc. Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD.

pdf Projekt ART 3 - Simulačné centrum (205 KB)

Simulacne centrum web 2Simulacne centrum web 5Simulacne centrum web 7Simulacne centrum web 4

Simulačné centrum https://aku.sk/ root