static-aside-menu-toggler

Akadémia umení v Banskej Bystrici je univerzitná vysoká škola, ktorá ako verejnoprávna a samosprávna inštitúcia poskytuje komplexné vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch v študijnom odbore „Umenie“ zahŕňajúcich najmä orientáciu na výtvarné, hudobné, divadelné, filmové oblasti súčasného umenia a vykonáva vlastnú umeleckú, vedeckú a publikačnú činnosť.
Podporuje individuálnu kreativitu a kritické myslenie v intenciách kultúrno-ekonomického rozvoja humanitnej spoločnosti.

Akadémia umení napĺňa svoje poslanie →
a) výchovou odborníkov s najvyšším vzdelaním v rámci akreditovaných študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa vysokoškolského vzdelania a udeľovaním akademických titulov ich absolventom,
b) udeľovaním umelecko-pedagogických titulov docent, predkladaním návrhov na vymenovanie profesorov,
c) prepájaním vzdelávania na verejnej vysokej škole s potrebami praxe,
d) rozvíjaním, uchovávaním a šírením poznania prostredníctvom umeleckej, výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti,
e) poskytovaním ďalšieho vzdelávania,
f) prispievaním k rozvoju vzdelávania spoluprácou pri výchove mimoriadne nadaných žiakov,
g) zapájaním sa do verejnej diskusie o spoločenských a etických otázkach a o utváraní občianskej spoločnosti,
h) systematickým zlepšovaním vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania,
i) vytváraním teoretických modelov rozvoja spoločnosti, hospodárstva, kultúry a umenia,
j) spoluprácou s orgánmi štátnej správy, s obcami, s vyššími územnými celkami a ustanovizňami z oblasti kultúry a hospodárskeho života,
k) rozvíjaním medzinárodnej, najmä európskej spolupráce podporovaním spoločných projektov s vysokými školami v zahraničí a inými zahraničnými inštitúciami, mobilitou zamestnancov a študentov a vzájomným uznávaním štúdia a dokladov o vzdelaní.

Poslanie AU https://aku.sk/ root