static-aside-menu-toggler

Na základe § 76 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 a § 7 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor sú na týchto stránkach zverejňované informácie o habilitačných konaniach a inauguračných konaniach v odboroch habilitačného konania a inauguračného konania:

Na žiadosť Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa na základe Rozhodnutia Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo zo dňa 25. augusta 2022 ruší akreditácia habilitačného konania a akreditácia inauguračného konaniav odbore habilitačného konania a inauguračného konania hudobné umenie k 25. augustu 2022.

Na žiadosť Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa na základe Rozhodnutia Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo zo dňa 25. augusta 2022 ruší akreditácia habilitačného konania a akreditácia inauguračného konania v odbore habilitačného konania a inauguračného konania výtvarné umenie k 25. augustu 2022.

Habilitačné a inauguračné konania https://aku.sk/ root