static-aside-menu-toggler

Projekt mobility pre vysokoškolských študentov a zamestnancov

Mobilita študentov - štúdium

Študenti môžu vykonávať študijný pobyt v zahraničí v partnerskej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania. Študijný pobyt v zahraničí musí byť súčasťou študijného programu študenta na získanie diplomu na ktoromkoľvek stupni štúdia. Študijný pobyt v zahraničí môže zahŕňať aj stáž. Takouto kombináciou sa vytvárajú synergie medzi akademickou a profesijnou praxou v zahraničí. Študent môže absolvovať študijný pobyt na vysokej škole v zahraničí v dĺžke od 2 mesiacov (alebo jedného semestra či trimestra) do 12 mesiacov fyzickej mobility. Ten istý študent môže získať granty na štúdium alebo stáž v celkovom trvaní maximálne 12 mesiacov na každý stupeň štúdia.

  • počas prvého stupňa štúdia (bakalársky alebo rovnocenný - úrovne európskeho kvalifikačného rámca 5 a 6),
  • počas druhého stupňa štúdia (magisterský alebo rovnocenný – úroveň európskeho kvalifikačného rámca 7),
  • počas tretieho stupňa štúdia ako doktorand (doktorská úroveň alebo úroveň európskeho kvalifikačného rámca 8).

Erasmus+ mobility sa môžu zúčastniť študenti zaregistrovaní v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania a zapísaní na štúdium, ktoré sa končí získaním uznávaného titulu alebo inej uznávanej kvalifikácie terciárneho stupňa (až po úroveň doktorátu vrátane).
Mobilita prebieha na základe medziinštitucionálnej dohody medzi domácou a hostiteľskou inštitúciou vysokoškolského vzdelávania, ktoré musia mať udelenú Chartu vysokoškolského vzdelávania Erasmus.

Výber študentov na mobility organizuje vysielajúca vysoká škola. Výberový proces musí prebiehať transparentne a spravodlivo.


Mobilita študentov - pracovná stáž

Študenti môžu realizovať stáž (odborná stáž) v zahraničí v podniku, vo výskumnom ústave, laboratóriu, organizácii alebo na akomkoľvek inom relevantnom pracovisku. Stáže v zahraničí sa počas štúdia podporujú na ktoromkoľvek stupni štúdia a v prípade čerstvých absolventov. Je potrebné, aby odborné  stáže tvorili neoddeliteľnú súčasť študijného programu študenta. Študent môže absolvovať prax v podniku v zahraničí v dĺžke 2-12 mesiacov.

Trvanie stáže u čerstvých absolventov môže mať maximálnu dĺžku 12 mesiacov v rámci jedného stupňa štúdia, počas ktorého podali žiadosť o účasť na stáži (v poslednom ročníku daného stupňa štúdia). Absolventi musia požiadať o grant ešte počas štúdia na vysokej škole. Stáž čerstvého absolventa sa musí začať i skončiť najneskôr do jedného roku po ukončení štúdia.


Mobilita doktorandov na účely štúdia/stáže

Na lepšie plnenie rozmanitých potrieb vzdelávania a odbornej prípravy doktorandov a na zabezpečenie rovnakých príležitostí, ako majú osoby so štatútom zamestnancov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, môžu doktorandi absolvovať krátkodobú alebo dlhodobú fyzickú mobilitu spočívajúcu v študijnom pobyte alebo stáži v zahraničí. Podporuje sa pridanie virtuálneho prvku k fyzickej mobilite. Trvanie krátkodobej mobility doktorandov je od 5 do 30 dní (bez povinného virtuálneho komponentu), alebo od 2 do 12 mesiacov fyzickej mobility (študijná mobilita môže zahŕňať doplnkové obdobie stáže, ak je plánované).


Krátkodobé mobility - zmiešaná mobilita

Každý študijný pobyt alebo stáž v zahraničí , ktorej fyzická mobilita je v trvaní od 5 do 30 dní,  vrátane mobility doktorandov, sa môže uskutočňovať vo forme zmiešanej mobility. Zmiešaná mobilita je kombináciou fyzickej mobility a virtuálneho prvku umožňujúceho kolaboratívnu online vzdelávaciu výmenu a tímovú prácu. Virtuálny prvok umožňuje napr. elektronicky spojiť učiacich sa z rôznych krajín a študijných odborov, ktorí tak môžu absolvovať online kurzy alebo súčasne spolupracovať na úlohách uznaných ako súčasť ich štúdia. Za zmiešanú mobilitu na účely štúdia sa musia udeliť minimálne 3 ECTS. Čerství absolventi  môžu absolvovať krátkodobú zmiešanú mobilitu/ stáž, ktorá je kombináciou fyzickej mobility a povinného virtuálneho komponentu , ktorý je vopred dohodnutý v zmluve o stáži.


Mobilita pracovníkov - výučba

Výučba na vysokej škole – vysokoškolskí pedagógovia môžu vyučovať na partnerskej vysokej škole alebo vysoká škola môže pozvať pracovníkov z partnerského podniku v zahraničí aby vyučovali na vysokej škole a odovzdali praktické skúsenosti študentom.


Mobilita pracovníkov - školenia

Školenia zamestnancov vysokých škôl – učitelia a ostatní zamestnanci vysokých škôl môžu absolvovať stáž alebo školenie v podniku alebo na vysokej škole v zahraničí.

Mobilita študentov a učiteľov sa organizuje na základe Inštitucionálnych zmlúv.


Mobility mimo program Erasmus+

Okrem mobilitného programu Erasmus+ môžu študenti využívať aj mnohé ďalšie možnosti štúdia v zahraničí v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít.
Bližšie aktuálne informácie na→ SAIA - Slovenská akademická informočná agentúra
Informácie o mobilitách https://aku.sk/ root