static-aside-menu-toggler

Akadémia umení v Banskej Bystrici je súčasťou umeleckých vysokoškolských vzdelávacích inštitúcii viac ako dvadsať rokov. V dlhodobej stratégii rozvoja AU je definovaná vyváženosť viacerých vedecko-umeleckých oblastí a s tým súvisiaci rozvoj jej vedeckovýskumnej činnosti. To predpokladá neustály stimul a rozvoj vedomostných, kreatívnych a duševných znalostí jednotlivcov a tímov.

Pedagógovia, študenti a absolventi Akadémie umení majú jedinečnú možnosť byť súčasťou organického kultúrneho prostredia, ktoré je interdisciplinárne a komplexné a dokáže kooperovať synergicky. Akadémia umení i v kritických obdobiach pandémie Covid-19 s celospoločenským a kultúrnym dosahom hľadá a implementuje nové riešenia najmä v online edukácii, sociálnej komunikácii a kreuje nové umelecké projekty, ktoré originálne fungujú aj v kultúrnom prostredí zviazanom epidemiologickými obmedzeniami. Táto originalita, flexibilita a komplexnosť umožňuje akadémii nielen sa zapájať do existujúcich segmentov kreatívneho priemyslu, ale otvára možnosti byť iniciátorom nových, doposiaľ nedefinovaných kreatívnych oblastí.

Vysoké školy na Slovensku, Akadémiu umení nevynímajúc, čakajú v najbližšej budúcnosti hlboké vnútorné zmeny vyvolané implementáciou nových akreditačných štandardov. Akadémia umení vníma kvalitné vzdelávanie, transfer nových poznatkov z umeleckého výskumu a koordinovaný a systematický rozvoj kreativity a talentu ako súčasť svojho poslania. Akadémia očakáva, že v najbližšom období v súvislosti s novými formulovanými štandardmi bude musieť posilniť personálne zabezpečenie študijných programov, prehodnotiť počet a štruktúru študijných programov.

Základným strategickým dokumentom Akadémie umení v Banskej Bystrici je
pdf Dlhodobý zámer AU BB 2021 - 2026 (103 KB)

Hlavné identifikované stratégie sú
→ kvalita a špecifické postavenie umeleckého vzdelávania
→ veda, výskum v oblasti umenia a ďalšia tvorivá činnosť
→ otvorenosť a internacionalizácia vzdelávania
→ spoločenská misia vysokej školy
→ riadenie, financovanie a investičný rozvoj
→ komunikácia a vzťahy s verejnosťou
→ stratégia internacionalizácie

V nasledujúcom období budeme klásť dôraz na otvorenejší a flexibilnejší systematický prístup v oblasti vzdelávania s orientáciou na súčasné a budúce potreby študentov a absolventov a to najmä z pohľadu ich spoločenského uplatnenia sa. Prepájanie edukácie s umeleckou praxou a napĺňanie potrieb študentov pre budúce povolanie bude Akadémia umení konzultovať a kreovať v spolupráci s ďalšími vysokoškolskými inštitúciami umeleckého zamerania, ako aj inými inštitúciami umeleckého typu či potencionálnymi zamestnávateľmi.

Stratégia https://aku.sk/ root