static-aside-menu-toggler

Grantová a projektová činnosť je nevyhnutnou súčasťou aktivít Akadémie umení v Banskej Bystrici, a to najmä z pohľadu skvalitňovania procesu výučby a podpory vedecko-umeleckej činnosti. Dôležitou súčasťou Dlhodobého zámeru AU BB (2021 – 2026) je predovšetkým samotná tvorivá aktivita pedagógov a doktorandov a ich participácia na relevantných grantových (medzinárodných) projektoch.

Pedagógovia a študenti (doktorandi) jednotlivých fakúlt AU vyvíjajú aktivitu v širokom diapazóne projektov umelecko-vedeckého a umelecko-pedagogického zamerania. Tvorivý potenciál realizujú v rámci konferencií, sympózií a workshopov, koncertov a divadelných predstavení, ako aj v rámci výstav, festivalov a multižánrových podujatí interdisciplinárneho charakteru. Rovnako podstatná je realizácia odborných a prezentačných publikácií. Od roku 2020 majú pedagógovia AU možnosť využívať aj Interný grantový systém AU. Z pohľadu zabezpečovania kvality umeleckej činnosti je dôležité venovať osobitnú pozornosť významným medzinárodným a domácim umeleckým výkonom.

Grantová činnosť AU sleduje aj participáciu na projektoch s lokálnou a regionálnou pôsobnosťou, ktoré sú orientované na prax v oblasti kultúry a umenia, vrátane segmentov kreatívneho priemyslu. AU realizuje tiež projekty orientované na aplikovaný výskum a inovácie v oblasti umeleckého vzdelávania, vedy a expertného výskumu (s orientáciou na medziodborové projekty s interdisciplinárnym prienikom). Celkový rozvoj infraštruktúry Akadémie umení BB prebieha na báze širšej projektovej činnosti a je súčasťou rozvojových a investičných zámerov.

Akadémia umení využíva tieto možnosti grantovej činnosti:
• Interný grantový systém AU BB
• KEGA
• APVV
• FPU
• Nadácia Tatra banky
• Dotačná schéma mesta B. Bystrica
• Štrukturálne fondy
• Rozvojové a investičné projekty
• Zahraničné projekty

Projektová činnosť https://aku.sk/ root