static-aside-menu-toggler

 Motivačné štipendium

 • 1. AU v Banskej Bystrici môže priznať študentom motivačné štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu za:
  • vynikajúce plnenie študijných povinností,
  • dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti.
 • 2. Motivačné štipendium podľa ods. 1 písm. a) tohto článku môže dekan fakulty priznaťštudentovi študijného programu v prvom a druhom stupni štúdia za vynikajúce plnenie študijných povinností v príslušnom akademickom roku.
 • 3. Plnenie študijných povinností študentom sa posudzuje podľa
  • úspešného absolvovania študijných predmetov, ktoré si študent v sledovanom období zapísal na štúdium
  • kvality dosiahnutých študijných výsledkov v absolvovaných študijných predmetoch;na určenie kvality slúži prepočítaný vážený študijný priemer.
 • 4. Ako kritérium posudzovania miery plnenia študijných povinností pre účely priznávania prospechových štipendií slúži prepočítaný vážený študijný priemer (PVŠP)
 • 5. Posudzovanie plnenia študijných povinností sa uskutočňuje po fakultách.7. Na účely posúdenia plnenia študijných povinností sa môžu vytvárať skupiny študentov podľa jednotlivých rokov štúdia, podľa objemu študijných povinností v príslušnom študijnom programe, alebo iných relevantných atribútov.
 • 6. V prípade, že fakulta na účely posúdenia plnenia študijných povinností vytvára skupiny študentov v zmysle odseku 7 tohto článku, v rámci ktorých posudzuje plnenie jednotlivých študijných povinností, musí fakulta upraviť postup utvárania týchto skupín vo svojej internej smernici.
 •  7. Výška štipendií podľa ods. 1 písm. a) tohto článku sa stanovuje v závislosti od celkového objemu finančných prostriedkov. Pričom je odporúčania hodné, aby sa motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností priznalo najmenej desiatim percentám študentov zapísaných na fakulte v danom roku štúdia, ktorí najlepšie plnili študijné povinnosti za posudzované obdobie.
 • 8. Motivačné štipendium podľa ods. 1 písm. b) tohto článku môže dekan fakulty priznať študentovi ľubovoľného študijného programu v ľubovoľnom stupni štúdia vo všetkých rokoch štúdia za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti, ktoré preukázateľne reprezentujú AU v Banskej Bystrici
 • 9. Motivačné štipendium podľa ods. 1 písm. b) tohto článku sa študentovi obvykle priznáva v akademickom roku, v ktorom nastala skutočnosť, za ktorú sa priznáva. Za ten istý výsledok sa môže motivačné štipendium priznať iba raz.
 • 10. Motivačné štipendium nie je možné priznať študentovi,
  • ktorý mal počas predchádzajúceho akademického roka alebo príslušného akademického roka prerušené štúdium,
  • ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie,
  • ktorý prekročil štandardnú dĺžku štúdia,
  • ktorý neštudoval na fakulte AU počas celého akademického roka.
 • 11. O priznaní motivačného štipendia rozhoduje dekan fakulty, ktorý vydá rozhodnutie o priznaní motivačného štipendia. V rozhodnutí uvedie výšku motivačného štipendia a odôvodnenie priznania.
 • 12. Podmienky priznávania motivačných štipendií si pre svoje potreby môžu fakulty bližšie upraviť.
 • 13. O priznanie motivačného štipendia študent nežiada a na jeho priznanie nemá študent právny nárok.
 • 14. Fakulta je povinná zverejniť menný zoznam študentov, ktorým sa motivačné štipendium v príslušnom akademickom roku priznalo.
 • 15. Rozdelenie účelovej dotácie priznanej Ministerstvom školstva SR na motivačné štipendiá je súčasťou rozpočtu AU a bude zahrnuté do kritérií delenia rozpočtu na jednotlivé fakulty.
 •  
 • Mimoriadne ceny rektora

 • 1. Rektor môže v celkom mimoriadnych, zvláštneho zreteľa hodných prípadoch priznať študentovi štipendium vo forme mimoriadnej ceny. Podmienky priznania mimoriadnych cien, ich výšku a ďalšie podrobnosti presahujúce rámec tohto štipendijného poriadku môže upraviť príslušná interná smernica.
 • 2. Mimoriadne ceny rektora udeľuje rektor jednorazovo:
  • v priebehu akademického roku študentom prvých dvoch stupňov študijných programov v dennej forme za vynikajúce výsledky reprezentujúce AU v Banskej Bystrici v oblasti výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti, ako aj za vykonanie príkladného činu alebo prejavenie príkladného občianskeho postoja,
  • na slávnostných promóciách absolventom študijných programov prvého a druhého stupňa štúdia za vynikajúce študijné výsledky počas celej doby ich štúdia. Zavynikajúci študijný výsledok počas celej doby štúdia sa pre potreby tohto Štipendijného poriadku považuje vážený študijný priemer za celé štúdium do 1,10 vrátane a vykonanie všetkých súčastí štátnej skúšky s hodnotením známkou A.
 • 3. Písomné návrhy na udelenie mimoriadnej ceny rektora podľa ods. 2 písm. a) tohto článku spolu so zdôvodnením a potrebnými dokladmi predkladajú dekani jednotlivých fakúlt rektorovi AU v Banskej Bystrici bezodkladne po tom, ako študent predmetný výsledok dosiahol, najneskôr však do 15.júna príslušného akademického roku. Návrhy sa môžu týkať iba aktivít vykázaných v období od 16. júna predchádzajúceho roku do 15. júna príslušného akademického roku.
 • 4. Písomné návrhy na udelenie mimoriadnej ceny rektora podľa ods. 2 písm. b) tohto článku, spolu s dokumentáciou o dosahovanom prospechu počas celej doby štúdia predkladajú dekani fakúlt rektorovi AU v Banskej Bystrici najneskôr jeden týždeň pred dňom promócií v príslušnom študijnom programe.
 • 5. Mimoriadne ceny podľa tohto článku môže udeliť aj rektor z vlastného podnetu.
 • 6. Mimoriadnu cenu rektora študent nežiada a jeho priznanie nie je právny nárok. Proti rozhodnutiu o priznaní mimoriadnej ceny neexistuje možnosť odvolať sa.
 •  

  Zoznam, študentov, ktorým bolo pridelené motivačné štipendium

 • folder Motivačné štipendiá
 • Prospechové a motivačné štipendium https://aku.sk/ root