static-aside-menu-toggler

Vysokoškolské vzdelanie sa získava štúdiom v rámci akreditovaného študijného programu, podľa študijného plánu stanovenou formou štúdia. Štúdium je zakončené štátnou skúškou s udelením akademického titulu - Bc., Mgr.art., ArtD. Študijné programy uskutočňované na fakultách AU sa zameriavajú na rozvíjanie talentu a tvorivosti v oblasti umeleckého výkonu a umeleckého diela na základe umeleckých a humánnych princípov. Významnou zložkou umeleckého študijného programu je umelecký výkon.

Dennú formu štúdia charakterizuje denná účasť študenta na vzdelávacích činnostiach. Pri študijných programoch prvého a druhého stupňa a študijných programoch podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách, vyžaduje sa vyučovanie s priamym kontaktom vysokoškolského učiteľa a študenta v rozsahu najmenej 18 hodín týždenne počas výučbových týždňov semestra¡; uvedené sa nevzťahuje na čas stáže súvisiacej so štúdiom alebo mobility

Externú formu štúdia charakterizuje prevažne samostatné štúdium a konzultácie.

Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia je založená na kreditovom systéme založenom na Európskom systéme prenosu kreditov (ECTS), ktorý umožňuje prostredníctvom kreditov hodnotiť študentovu záťaž spojenú s absolvovaním jednotiek študijného programu – študijných predmetov , napomáha otvorenosti akadémie zvnútra, podporuje mobilitu študentov a poskytuje študentovi možnosť podieľať sa na zostavení svojho študijného plánu. K ukončeniu každého typu akreditovaného študijného programu je potrebné dosiahnuť stanovený minimálny počet kreditov: 180 - 240 kreditov v bakalárskych študijných programoch, 120 kreditov v nadväzujúcich magisterských študijných programoch. Kredit predstavuje kvantitatívne vyjadrenie študijnej záťaže študenta; štandardná záťaž študenta v každom semestri tak predstavuje 30 kreditov (60 kreditov v akademickom roku).

Vysokoškolské vzdelanie sa získava štúdiom na akreditovaných študijných programoch, ktoré po splnení študijných podmienok je ukončené štátnou skúškou a získaním akademického titulu - Bc., Mgr.art., ArtD.

Bakalárske študijné programy - poskytované v dennej forme štúdia
Bakalárske študijné programy so štandardnou dĺžkou štúdia 3 alebo 4 roky (6 alebo 8 semestrov) sa realizujú len v dennej forme štúdia. Svojou koncepciou sú zamerané na rozvíjanie talentu, tvorivosti, manuálnych, technických a technologických zručností. Charakteristickým znakom celého vzdelávacieho procesu je individuálny prístup pedagóga, aktívna komunikácia a orientácia v problematike umenia v závislosti od špecifík študijného programu. Získané vedomosti , zručnosti a schopnosti si študent prakticky overuje prostredníctvom realizácie umeleckého výstupu . Bakalárske študijné programy poskytujú študentom rozvoj koncepčného myslenia, teoretických vedomostí a technických zručností potrebných pre ich kontinuálne vzdelávanie a osobnostný a umelecký rast. Absolvent bakalárskeho štúdia získava titul „bakalár" (Bc.)

Magisterské študijné programy - poskytované v dennej forme štúdia
Magisterské študijné programy so štandardnou dĺžkou štúdia 2 roky (4 semestre) sa realizujú len v dennej forme štúdia. Magisterské štúdium voľne nadväzuje na bakalárske štúdium s cieľom prehlbovania teoretických poznatkov a praktických zručností. Výrazne podporuje formy odborne vedeného a usmerňovaného samoštúdia a autoprofilácie. Vo vyučovacom procese sa kladie dôraz na schopnosti študentov analyzovať a interpretovať svoju tvorbu a následne ju prezentovať. Absolvent magisterského štúdia získava titul „magister umenia" (Mgr. art.).

Doktorandské študijné programy - poskytované v dennej a externej forme štúdia
Doktorandské študijné programy sa uskutočňujú v dennej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia 3 alebo 4 roky (6 alebo 8 semestrov) a v externej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky alebo 5 rokov (8 alebo 10 semestrov).
Doktorandské štúdium sa realizuje podľa individuálneho študijného plánu, ktorý zostavuje školiteľ a schvaľuje odborová komisia. Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je pedagogická činnosť doktoranda alebo s ňou spojená iná odborná činnosť. Doktorandské štúdium je ukončené obhajobou dizertačnej práce. Absolvent doktorandského štúdia získava titul „doktor umenia" ("artis doctor", v skratke "ArtD.").

Možnosti štúdia https://aku.sk/ root