static-aside-menu-toggler

Program Erasmus+ 2021-2027

Cieľom programu je zlepšiť rozvoj schopností a zručností  jednotlivcov, zlepšiť zamestnanosť mladých ľudí, rozšíriť spoluprácu medzi inštitúciami,  uľahčiť prenos znalostí a skúseností medzi inštitúciami, prepojiť svet vzdelania a práce, prispieť k modernizácii vzdelávania a odbornej prípravy. 

Nový program Erasmus+ v projektoch presadzuje štyri horizontálne priority:

  • Inklúziu a diverzitu , ktoré sa zameriavajú na zabezpečenie rovnakých príležitostí vo vzdelávaní pre všetkých vrátane ľudí so znevýhodnením – zdravotným, sociálnym či ekonomickým;
  • Digitálnu transformáciu orientovanú na sprístupnenie digitálnych technológií a inovácií všetkým oblastiam vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu; 
  • Environmentálnu udržateľnosť a klimatické ciele, ktoré by sa mali dostať do budúcich učebných plánov, zvyšovať povedomie o klimatickej situácii a podporovať udržateľné správanie
  • Aktívnu participáciu, ktorá rozvíja sociálne a multikultúrne kompetencie, kritické myslenie a aktívne občianstvo založené na demokratickom princípe v celoživotnom vzdelávaní a v práci s mládežou.

Jednou z hlavných aktivít zostávajú aj naďalej mobility študentov za účelom štúdia a stáže a mobility zamestnancov za účelom výučby a školení.
pdf Možnosti študentských a zamestnaneckých mobilít (2.45 MB)

Mobility študentov, zamestnancov v akademickom roku 2023/2024 a letné stáže študentov v akademickom roku 2022/2023 budú realizované a financované podľa pravidiel nového programového vyhlásenia Erasmus+ 2021-2027 v zmysle projektov KA131 Výzvy 2022 a 2023.

Na základe žiadosti Akadémie umení  jej bola Európskou komisiou vo februári 2021 udelená Erasmus Charter for Higher Education (ECHE),  ktorá univerzitu oprávňuje participovať v programe Erasmus+ v projektoch pre vzdelávanie a odbornú prípravu KA131 – Mobilita študentov a zamestnancov , ktoré pozostávajú z aktivít:

  • Mobilita študentov / štúdium – medzi krajinami programu/ Marta Bakaljarová
  • Mobilita študentov / stáže – medzi krajinami programu / Marta Bakaljarová
  • Mobilita zamestnancov / výučba – medzi krajinami programu / Jana Majerová
  • Mobilita zamestnancov / školenia – medzi krajinami programu / Jana Majerová

Udelená ECHE platí na roky 2021 – 2027
Erasmus+ ID: SK BANSKA02
OID: E10102890

Text udeleného ECHE: pdf ECHE 2021-2027 (2.27 MB)
Erasmus Policy Statement: pdf EPS 2021-2027 (54 KB)
Strategické ciele AU: pdf ECHE Strategické ciele 2021-2027 (62 KB)

Informačný web: https://www.erasmusplus.sk/

Základné informácie https://aku.sk/ root