static-aside-menu-toggler

Podpora publikačnej a umeleckej činnosti garantov zaradených v akreditačnom procese habilitačného a inauguračného konania AU BB, podpora excelentných výstupov so špičkovou medzinárodnou úrovňou zaradených do periodického hodnotenia tvorivých činností AU BB a dofinancovanie a podpora umeleckých grantov získaných zo zahraničia, spadajúca do evidencie Výkonnostných zmlúv AU BB.

IGS AU BB - Program 01 https://aku.sk/ root