static-aside-menu-toggler

Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR - sekcie regionálneho školstva podľa paragrafu 42 ods. 2 písm. e ) zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch má akreditovaný program doplňujúceho pedagogického štúdia.

Viac informácií nájdete v tomto odkaze.

FMU AU má do 31.8.2021 akreditované Doplnkové pedagogické štúdium pre študentov a absolventov umeleckých škôl v študijnom odbore Hudobné umenie v znení:

DPŠ v dennej a externej forme pre absolventov prvého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Kompozícia na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov na strednej škole a základnej umeleckej škole.

DPŠ v dennej a externej forme pre absolventov druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Kompozícia na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov na strednej škole a základnej umeleckej škole.

DPŠ v dennej a externej forme pre absolventov prvého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Interpretačné umenie na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov na strednej škole a základnej umeleckej škole.

DPŠ v dennej a externej forme pre absolventov druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Interpretačné umenie na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov na strednej škole a základnej umeleckej škole.

Viac informácií nájdete v tomto odkaze.

Doplňujúce pedagogické štúdium https://aku.sk/ root